Nyckeltal för Annehem Jupiter 11 Fastigheter AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 152 1 544 1 566 1 537
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 5 152 1 544 1 566 1 537
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 22
Övriga externa kostnader 870 789 532 533
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 188 188 188
Summa rörelsekostnader -870 -977 -720 -743
Rörelseresultat 1 350 -9 261 115
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -836 -1 496 -117 -208
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -836 -1 496 -117 -208
Årets resultat -836 -1 081 187 566
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 7 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 1 664 1 487 378 323
Externa räntekostnader 530 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -836 -1 496 -117 -208
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 415 304 774
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 101 708 18 761 18 949 19 137
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 71 021 12 972 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 101 708 89 782 31 921 19 137
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 101 708 89 782 31 921 19 137

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 326 326
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 415 304 774
Övriga kortfristiga fordringar 561 11 563 3 236 65
Summa kortfristiga fordringar 561 11 978 3 866 1 165
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 3 205 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 766 11 978 3 866 1 165
Summa tillgångar 105 474 101 760 35 787 20 302

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 2 881 3 962 3 775 3 209
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -836 -1 081 187 566
Summa fritt eget kapital 2 045 2 881 3 962 3 775
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 145 2 981 4 062 3 875
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 69 000 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 69 000 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 97 160 210 41
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 32 423 98 455 31 051 15 860
Övriga kortfristiga skulder 1 809 164 464 526
Summa kortfristiga skulder 34 329 98 779 31 725 16 427
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 105 474 101 760 35 787 20 302

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 940 0 0 0
Summa säkerheter 940 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 10,97 % 12,13 % 12,19 % 7,09 %
Soliditet (%) 2,03 % 2,93 % 11,35 % 19,09 %
Avkastning på eget kapital (%) -38,97 % -50,18 % -2,88 % -5,37 %
Riskbuffert (%) -0,84 % -1,51 % -0,46 % -1,40 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -58,81 % -193,20 % -31,61 % -34,55 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!