Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Angered Stormarknad AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 6 99 403 232 284
Övriga rörelseintäkter 103 12 15 024 0
Total omsättning 103 18 114 427 232 284
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Övriga rörelsekostnader 17 79 4 0
Kostnad sålda varor 0 0 81 410 191 705
Rörelseresultat 61 -196 19 252 7 963
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 75 -196 21 260 7 774
Skatt 0 0 4 643 1 736
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 75 -196 19 060 7 774
Årets resultat 75 -196 16 427 6 038
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 30 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 180 180
Externa räntekostnader 16 1 12 9
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 75 -196 19 060 7 774
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 -190 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 2 200 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 138 330 6 725
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 138 330 6 725
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 30
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 30
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 0 138 330 6 754

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 6 458
Summa varulager 0 0 0 6 458
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 214
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 5 1 830 1 011 2 265
Summa kortfristiga fordringar 5 1 830 1 011 2 479
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 12 839 14 022 28 125 20 319
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 12 844 15 852 29 136 29 255
Summa tillgångar 12 844 15 990 29 465 36 010

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 16 212 253 175
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 75 -196 16 427 6 038
Summa fritt eget kapital 91 16 16 680 6 213
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 211 136 16 800 6 333
Summa obeskattade reserver 0 0 0 2 200
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 3 8 9 694
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 12 589 15 730 9 190 9 000
Övriga kortfristiga skulder 45 121 3 468 8 783
Summa kortfristiga skulder 12 634 15 854 12 666 27 477
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 12 844 15 990 29 465 36 010

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 15 50
Löner till styrelse & VD 0 0 553 630
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 7 108 17 346
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 2 880 6 701
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 30
Summa säkerheter 0 0 0 30
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 101
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 101
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 15 800 5 960
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 101,66 % 99,99 % 230,03 % 82,97 %
Soliditet (%) 1,64 % 0,85 % 57,02 % 22,09 %
Avkastning på eget kapital (%) 35,55 % -144,12 % 113,45 % 97,73 %
Riskbuffert (%) 0,58 % -1,23 % 63,82 % 21,44 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % -3 283,33 % 18,98 % 3,27 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 511 360