Nyckeltal för Angelica Bengtsson Promotion AB

Information 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 797 700 355 301
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 0 0 0
Total omsättning 798 700 355 301
Rörelsens kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 94 84 56 47
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 60 131 209 109
Personalkostnader 229 289 238 236
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -383 -504 -503 -392
Rörelseresultat 415 197 -147 -92
Resultat 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat före skatt 239 221 168 72
Skatt 67 49 39 14
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 343 197 -11 -93
Årets resultat 172 172 128 58
Jämförelsestörande poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 72 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 343 197 -11 -93
Bokslutsdispositioner 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -104 24 179 165
Balansräkning 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 400 472 400 872
Summa finansiella anläggningstillgångar 400 472 472 944
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa anläggningstillgångar 400 472 472 944

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kundfordringar 0 63 0 19
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 -1 47 67
Summa kortfristiga fordringar 0 62 47 86
Kassa och bank 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 629 413 473 129
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa omsättningstillgångar 629 475 520 214
Summa tillgångar 1 029 947 992 1 158

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Balanserat resultat 335 288 409 476
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 172 172 128 58
Summa fritt eget kapital 507 460 537 534
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital 557 510 587 584
Summa obeskattade reserver 296 192 216 395
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 5 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 171 240 188 179
Summa kortfristiga skulder 176 245 188 179
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Summa eget kapital och skulder 1 029 947 992 1 158

Noter

2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 400 400 400 872
Summa säkerheter 400 400 400 872
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 125 125 125
2021-04 2020-04 2019-04 2018-04
Kassalikviditet (%) 357,39 % 193,88 % 276,60 % 120,11 %
Soliditet (%) 75,33 % 68,80 % 75,22 % 75,57 %
Avkastning på eget kapital (%) 44,25 % 30,24 % -1,47 % -10,63 %
Riskbuffert (%) 11,97 % 20,80 % -1,11 % -8,30 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 34,00 % 28,14 % -3,10 % -31,23 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!