Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Amik Golvvärme AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 217 8 176 7 439 6 336
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 574 0 0 0
Total omsättning 8 791 8 176 7 439 6 336
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 5 932 6 652 6 020 4 947
Övriga externa kostnader 469 535 570 707
Personalkostnader 680 800 795 473
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -7 081 -7 987 -7 385 -6 127
Rörelseresultat 1 709 189 54 209
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 333 172 35 172
Skatt 235 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 699 172 35 172
Årets resultat 1 099 172 35 172
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 10 17 19 38
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 699 172 35 172
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -366 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 750 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 800 50 50 50
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 800 50 50 50

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 816 1 033 725
Summa varulager 0 816 1 033 725
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 216 626 259 981
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 279 205 18 68
Summa kortfristiga fordringar 495 831 277 1 049
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 176 46 2 5
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 671 1 693 1 312 1 779
Summa tillgångar 2 471 1 743 1 362 1 829

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 -357 -392 -564
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 186 0 0
Årets resultat 1 099 172 35 172
Summa fritt eget kapital 1 100 1 -357 -392
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 200 101 -257 -292
Summa obeskattade reserver 366 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 26 158 103
Leverantörsskulder 271 1 256 1 251 1 505
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 38 38 39 40
Övriga kortfristiga skulder 597 322 171 473
Summa kortfristiga skulder 906 1 642 1 619 2 121
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 2 471 1 743 1 362 1 829

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 595 633 619 378
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 82 149 155 84
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 500 500 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 500 500 500
Villkorat aktieägartillskott 211 211 25 25
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 211 211 25 25
Beviljad checkräkningskredit 200 200 200 200
Utnyttjad checkräkningskredit 0 26 158 103
Utdelning 800 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 184,44 % 53,41 % 17,23 % 49,69 %
Soliditet (%) 59,48 % 5,79 % -18,87 % -15,97 %
Avkastning på eget kapital (%) 115,60 % 170,30 % -13,62 % -58,90 %
Riskbuffert (%) 68,16 % 9,81 % 2,79 % 9,69 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 27,17 % 1,90 % 0,22 % 2,11 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 298 317 310 189