Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Amasten Vattugränd AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 952 4 501 4 150 3 982
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 4 952 4 501 4 150 3 982
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 3 314 3 310 0 0
Rörelseresultat 1 637 1 192 1 866 1 603
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 1 637 1 191 1 865 1 603
Skatt 292 57 -16 -16
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 637 1 191 1 865 1 603
Årets resultat 1 345 363 -58 -58
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 637 1 191 1 865 1 603
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 -771 -1 939 -1 677
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 26 800 24 779 24 820 25 355
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 097 2 344 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 28 897 27 123 24 820 25 355
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 28 897 27 123 24 820 25 355

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 231 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 6 068 80 1 905
Övriga kortfristiga fordringar 6 273 76 78 83
Summa kortfristiga fordringar 6 504 6 144 158 1 988
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 30 69 66
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 6 504 6 173 227 2 054
Summa tillgångar 35 401 33 296 25 047 27 410

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 1 035 1 035 1 035 1 035
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 1 155 1 155 1 155 1 155
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 29 774 5 410 5 468 5 526
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 24 000 0 0
Årets resultat 1 345 363 -58 -58
Summa fritt eget kapital 31 119 29 773 5 410 5 468
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 32 274 30 928 6 565 6 623
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 543 1 251 1 193 1 210
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 467 276 100 155
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 16 401 18 897
Övriga kortfristiga skulder 1 117 841 787 525
Summa kortfristiga skulder 1 584 1 117 17 288 19 577
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 35 401 33 296 25 047 27 410

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 25 000 25 000 25 000 25 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 25 000 25 000 25 000 25 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 410,61 % 552,73 % 1,31 % 10,49 %
Soliditet (%) 91,17 % 92,89 % 26,21 % 24,16 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,07 % 3,85 % 28,41 % 24,20 %
Riskbuffert (%) 4,62 % 3,58 % 7,44 % 5,85 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 33,06 % 26,46 % 44,92 % 40,26 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0