Nyckeltal för Amasten Vattugränd AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 787 4 952 4 501 4 150
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 4 787 4 952 4 501 4 150
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 808 0 0 1 748
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 730 0 0 536
Summa rörelsekostnader -2 538 -3 314 -3 310 -2 284
Rörelseresultat 2 249 1 637 1 192 1 866
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 2 248 1 637 1 191 1 865
Skatt 2 075 292 57 -16
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 248 1 637 1 191 1 865
Årets resultat 174 1 345 363 -58
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 248 1 637 1 191 1 865
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 -771 -1 939
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 26 406 26 800 24 779 24 820
Maskiner 1 067 0 0 0
Inventarier 0 2 097 2 344 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 125 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 27 598 28 897 27 123 24 820
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 27 598 28 897 27 123 24 820

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 231 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 8 544 0 6 068 80
Övriga kortfristiga fordringar 929 6 273 76 78
Summa kortfristiga fordringar 9 473 6 504 6 144 158
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 30 69
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 9 473 6 504 6 173 227
Summa tillgångar 37 071 35 401 33 296 25 047

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 1 035 1 035 1 035 1 035
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 1 155 1 155 1 155 1 155
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 31 119 29 774 5 410 5 468
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 24 000 0
Årets resultat 174 1 345 363 -58
Summa fritt eget kapital 31 293 31 119 29 773 5 410
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 32 448 32 274 30 928 6 565
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 965 1 543 1 251 1 193
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 99 467 276 100
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 16 401
Övriga kortfristiga skulder 3 559 1 117 841 787
Summa kortfristiga skulder 3 658 1 584 1 117 17 288
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 37 071 35 401 33 296 25 047

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 35 273 25 000 25 000 25 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 35 273 25 000 25 000 25 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 258,97 % 410,61 % 552,73 % 1,31 %
Soliditet (%) 87,53 % 91,17 % 92,89 % 26,21 %
Avkastning på eget kapital (%) 6,93 % 5,07 % 3,85 % 28,41 %
Riskbuffert (%) 6,06 % 4,62 % 3,58 % 7,44 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 46,96 % 33,06 % 26,46 % 44,92 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!