Nyckeltal för Alsike Maskin Entreprenadförsäljning AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 355 112 194 879 141 236 55 928
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 491 310 0 0
Total omsättning 355 603 195 189 141 236 55 928
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 312 304 169 359 118 609 46 418
Övriga externa kostnader 10 776 7 020 4 687 3 375
Personalkostnader 14 366 10 903 8 970 4 266
Avskrivningar 421 291 118 15
Summa rörelsekostnader -337 867 -187 573 -132 384 -54 074
Rörelseresultat 17 736 7 616 8 852 1 854
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 16 943 6 923 9 155 2 055
Skatt 3 500 1 488 1 961 471
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 17 073 7 326 8 688 1 834
Årets resultat 13 443 5 435 7 193 1 585
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 1 0
Räntekostnader till koncernföretag 571 270 77 0
Externa räntekostnader 91 75 56 56
Övriga finansiella kostnader 1 1 32 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 17 073 7 326 8 688 1 834
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -130 -403 467 221
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 135 184 233 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 135 184 233 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 1 957 2 111 765 292
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 957 2 111 765 292
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 2 091 2 295 998 292

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 105 042 71 958 32 337 15 193
Summa varulager 105 042 71 958 32 337 15 193
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 12 418 8 141 5 685 4 658
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 81 168 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 3 494 3 612 617 655
Summa kortfristiga fordringar 15 993 11 921 6 302 5 313
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 25 348
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 121 035 83 879 38 664 20 854
Summa tillgångar 123 127 86 174 39 662 21 146

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 17 578 12 143 4 950 3 366
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 13 443 5 435 7 193 1 585
Summa fritt eget kapital 31 021 17 578 12 143 4 951
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 31 121 17 678 12 243 5 051
Summa obeskattade reserver 806 675 273 739
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 135 108 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 5 644 2 584 3 401 1 032
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 44 000 44 301 12 001 9 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 4 000 0
Summa långfristiga skulder 49 644 46 885 19 402 10 032
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 648 0
Leverantörsskulder 26 985 3 728 2 267 3 651
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 331 234 241 0
Övriga kortfristiga skulder 14 104 16 866 4 589 1 673
Summa kortfristiga skulder 41 420 20 828 7 745 5 324
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 123 127 86 174 39 662 21 146

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 21 20 15 8
Löner till styrelse & VD 313 589 694 380
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 10 183 7 526 5 766 2 719
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 3 730 2 707 2 448 1 142
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 20 000 10 000 8 000 4 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 514 0
Summa säkerheter 20 000 10 000 8 514 4 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 100 100
Summa ansvarsförbindelser 0 0 100 100
Beviljad checkräkningskredit 20 000 10 000 8 000 3 000
Utnyttjad checkräkningskredit 5 644 2 584 3 401 1 032
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 38,61 % 57,24 % 81,69 % 106,33 %
Soliditet (%) 25,76 % 21,09 % 31,38 % 26,46 %
Avkastning på eget kapital (%) 53,83 % 40,31 % 69,82 % 32,78 %
Riskbuffert (%) 13,68 % 8,39 % 21,71 % 8,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,62 % 3,58 % 6,03 % 3,18 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 500 406 431 387
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!