Nyckeltal för Almi Företagspartner Jönköping Aktiebolag

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 34 224 36 800 32 058 34 092
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 923 453 392 776
Total omsättning 35 147 37 253 32 450 34 868
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 14 679 13 838 14 178 12 431
Personalkostnader 22 733 23 478 22 957 21 105
Avskrivningar 22 118 120 114
Summa rörelsekostnader -37 434 -37 434 -37 255 -33 650
Rörelseresultat -2 287 -181 -4 805 1 218
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt -2 097 140 -4 547 1 234
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 097 140 -4 547 1 234
Årets resultat -2 097 140 -4 547 1 234
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 190 322 259 22
Externa ränteintäkter 2 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 1 1 6
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 097 140 -4 547 1 234
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 53 76 141 231
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 53 76 141 231
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 53 76 141 231

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 120 98 224 39
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 050 6 098 4 481 6 594
Övriga kortfristiga fordringar 4 302 6 084 4 485 4 366
Summa kortfristiga fordringar 9 472 12 280 9 190 10 999
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 31 461 31 461 34 183 35 941
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 40 933 43 741 43 373 46 940
Summa tillgångar 40 986 43 817 43 514 47 171

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 1 000 1 000 1 000 1 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Summa bundet eget kapital 3 000 3 000 3 000 3 000
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 34 829 34 689 39 236 38 002
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -2 097 140 -4 547 1 234
Summa fritt eget kapital 32 732 34 829 34 689 39 236
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 35 732 37 829 37 689 42 236
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 817 1 636 1 363 855
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 115 0 7 0
Övriga kortfristiga skulder 4 322 4 352 4 455 4 080
Summa kortfristiga skulder 5 254 5 988 5 825 4 935
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 40 986 43 817 43 514 47 171

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 24 25 25 22
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 180,28 % 205,08 % 157,77 % 222,88 %
Soliditet (%) 87,18 % 86,33 % 86,61 % 89,54 %
Avkastning på eget kapital (%) -5,87 % 0,37 % -12,06 % 2,92 %
Riskbuffert (%) -5,15 % 0,31 % -10,46 % 2,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -6,13 % 0,38 % -14,19 % 3,60 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord