Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Alkstrand Markis & Persienn AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 457 4 037 3 798 4 048
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 69 0 3 5
Total omsättning 4 526 4 037 3 801 4 053
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm -30 50 -3 -2
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 598 2 456 2 266 2 431
Övriga externa kostnader 719 727 602 542
Personalkostnader 862 875 893 837
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -4 149 -4 108 -3 758 -3 808
Rörelseresultat 316 29 37 242
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 311 28 35 248
Skatt 67 9 8 57
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 311 28 35 248
Årets resultat 245 19 27 191
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 6
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 2 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 311 28 35 248
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 2 2 2
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 2 2 2
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 2 2 2 2

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 206 236 186 189
Summa varulager 206 236 186 189
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 580 220 525 249
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 112 176 198 124
Summa kortfristiga fordringar 692 396 723 373
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 89 109 203 580
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 986 741 1 112 1 142
Summa tillgångar 988 743 1 114 1 144

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 35 453 637 445
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 -437 -80 0
Årets resultat 245 19 27 191
Summa fritt eget kapital 280 35 584 636
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 380 135 684 736
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 159 116 156 210
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 450 492 274 197
Summa kortfristiga skulder 609 608 430 407
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 988 743 1 114 1 144

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 650 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 650 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 437 517
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 437 517
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 128,24 % 83,06 % 215,35 % 234,15 %
Soliditet (%) 38,46 % 18,17 % 61,40 % 64,34 %
Avkastning på eget kapital (%) 81,84 % 20,74 % 5,12 % 33,70 %
Riskbuffert (%) 31,16 % 3,71 % 2,86 % 21,68 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,87 % 0,64 % 0,87 % 6,13 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0