Alkstrand Markis & Persienn AB

556746-0646 (Uddevalla)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Alkstrand Markis & Persienn AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 037 3 798 4 048 3 192
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 3 5 0
Total omsättning 4 037 3 801 4 053 3 192
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 50 -3 -2 6
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 2 456 2 266 2 431 1 940
Övriga externa kostnader 727 602 542 365
Personalkostnader 875 893 837 808
Avskrivningar 0 0 0 12
Summa rörelsekostnader -4 108 -3 758 -3 808 -3 131
Rörelseresultat 29 37 242 72
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 28 35 248 71
Skatt 9 8 57 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 28 35 248 71
Årets resultat 19 27 191 71
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 6 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 2 0 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 28 35 248 71
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 38
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 38
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 2 2 2
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 2 2 2
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 2 2 2 40

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 236 186 189 191
Summa varulager 236 186 189 191
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 220 525 249 295
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 176 198 124 67
Summa kortfristiga fordringar 396 723 373 362
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 109 203 580 225
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 741 1 112 1 142 777
Summa tillgångar 743 1 114 1 144 818

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 453 637 445 394
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott -437 -80 0 0
Årets resultat 19 27 191 71
Summa fritt eget kapital 35 584 636 465
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 135 684 736 565
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 116 156 210 66
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 492 274 197 186
Summa kortfristiga skulder 608 430 407 252
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 743 1 114 1 144 818

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 2 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 437 517 537
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 437 517 537
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 83,06 % 215,35 % 234,15 % 232,94 %
Soliditet (%) 18,17 % 61,40 % 64,34 % 69,07 %
Avkastning på eget kapital (%) 20,74 % 5,12 % 33,70 % 12,57 %
Riskbuffert (%) 3,71 % 2,86 % 21,68 % 8,41 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,64 % 0,87 % 6,13 % 2,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Läs mer.