Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 21 673 21 157 20 592 19 908
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 21 673 21 157 20 592 19 908
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 1 605 404
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 499 5 310 0 0
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 3 968 3 968 0 0
Summa rörelsekostnader -9 467 -9 278 -9 025 -8 543
Rörelseresultat 12 207 11 879 11 567 11 365
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 9 878 8 470 7 879 8 415
Skatt 2 036 2 313 1 858 396
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 9 878 8 470 7 879 8 415
Årets resultat 7 842 6 157 6 021 8 019
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 328 4 288 4 994 4 964
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 9 878 8 470 7 879 8 415
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 276 360 280 322 283 602 286 788
Maskiner 13 19 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 26 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 276 373 280 341 283 628 286 788
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 8 500 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 8 500 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 284 873 280 341 283 628 286 788

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 37 329 0 8
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 23 515 4 648
Övriga kortfristiga fordringar 405 291 485 526
Summa kortfristiga fordringar 442 620 24 000 5 182
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 315 7 374 603 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 7 757 7 994 24 604 5 182
Summa tillgångar 292 630 288 335 0 291 970

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 800 800 800 800
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 61 090 62 888 64 685 66 483
Övrigt bundet eget kapital 160 160 160 160
Summa bundet eget kapital 62 050 63 848 65 645 67 443
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 9 793 1 838 17 319 7 503
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 7 842 6 157 6 021 8 019
Summa fritt eget kapital 17 635 7 995 23 340 15 522
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 79 685 71 843 88 985 82 965
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 27 293 25 257 22 944 21 086
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 173 900 175 337 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 71 278
Övriga långfristiga skulder 2 456 3 943 185 889 104 252
Summa långfristiga skulder 176 356 179 280 185 889 175 530
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 868 5 730 0 0
Leverantörsskulder 353 154 1 055 386
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 318
Övriga kortfristiga skulder 6 076 6 072 9 355 11 685
Summa kortfristiga skulder 9 297 11 956 10 410 12 389
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 292 630 288 335 0 291 970

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 195 000 195 000 195 000 125 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 195 000 195 000 195 000 125 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 83,44 % 66,86 % 236,34 % 41,83 %
Soliditet (%) 27,23 % 24,92 % 0,00 % 28,42 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,40 % 11,79 % 8,85 % 10,14 %
Riskbuffert (%) 2,92 % 2,18 % 0,00 % 1,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 34,84 % 19,77 % 14,01 % 17,33 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!