Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Alhem Eken AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 21 157 20 592 19 908 19 465
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 21 157 20 592 19 908 19 465
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 1 605 404 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 310 0 0 4 523
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 3 968 0 0 3 942
Summa rörelsekostnader -9 278 -9 025 -8 543 -8 465
Rörelseresultat 11 879 11 567 11 365 11 001
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 8 470 7 879 8 415 5 078
Skatt 2 313 1 858 396 1 139
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 8 470 7 879 8 415 5 078
Årets resultat 6 157 6 021 8 019 3 939
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 4 288 4 994 4 964 11 167
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 8 470 7 879 8 415 5 078
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 280 322 283 602 286 788 290 362
Maskiner 19 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 26 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 280 341 283 628 286 788 290 362
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 280 341 283 628 286 788 290 362

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 329 0 8 5
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 23 515 4 648 4 903
Övriga kortfristiga fordringar 291 485 526 343
Summa kortfristiga fordringar 620 24 000 5 182 5 251
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 374 603 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 7 994 24 604 5 182 5 251
Summa tillgångar 288 335 0 291 970 295 613

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 800 800 800 800
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 62 888 64 685 66 483 68 281
Övrigt bundet eget kapital 160 160 160 160
Summa bundet eget kapital 63 848 65 645 67 443 69 241
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 838 17 319 7 503 1 766
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 6 157 6 021 8 019 3 939
Summa fritt eget kapital 7 995 23 340 15 522 5 705
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 71 843 88 985 82 965 74 946
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 25 257 22 944 21 086 20 690
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 175 337 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 71 278 70 278
Övriga långfristiga skulder 3 943 185 889 104 252 123 140
Summa långfristiga skulder 179 280 185 889 175 530 193 418
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 5 730 0 0 0
Leverantörsskulder 154 1 055 386 137
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 318 303
Övriga kortfristiga skulder 6 072 9 355 11 685 6 119
Summa kortfristiga skulder 11 956 10 410 12 389 6 559
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 288 335 0 291 970 295 613

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 195 000 195 000 125 000 175 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 195 000 195 000 125 000 175 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 66,86 % 236,34 % 41,83 % 80,06 %
Soliditet (%) 24,92 % 0,00 % 28,42 % 25,35 %
Avkastning på eget kapital (%) 11,79 % 8,85 % 10,14 % 6,78 %
Riskbuffert (%) 2,18 % 0,00 % 1,94 % -0,09 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,77 % 14,01 % 17,33 % -31,28 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0