Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Alfhild Fiskeri Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 649 3 905 4 997 4 591
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 139 0 0 1
Total omsättning 4 788 3 905 4 997 4 592
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 3 595 2 804 3 894 3 435
Personalkostnader 367 296 465 358
Avskrivningar 605 603 599 578
Summa rörelsekostnader -4 567 -3 703 -4 958 -4 371
Rörelseresultat 220 203 40 220
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 108 79 180 165
Skatt 23 18 42 38
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 134 106 -66 115
Årets resultat 85 61 138 127
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 86 97 106 105
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 134 106 -66 115
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -26 -27 246 50
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 21 23 24 26
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 5 577 6 180 6 752 7 349
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 598 6 203 6 776 7 375
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 5 598 6 203 6 776 7 375

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 25 25 25 255
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 43 38 269 35
Summa kortfristiga fordringar 68 63 294 290
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 579 585 332 928
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 647 648 626 1 218
Summa tillgångar 6 245 6 851 7 403 8 594

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 102 102 102 102
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 122 122 122 122
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 631 1 796 1 811 1 989
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 85 61 138 127
Summa fritt eget kapital 1 716 1 857 1 949 2 116
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 838 1 979 2 071 2 238
Summa obeskattade reserver 2 375 2 349 2 322 2 568
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 360 1 813 2 267 2 720
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 5
Summa långfristiga skulder 1 360 1 813 2 267 2 725
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 453 453 453 453
Leverantörsskulder 147 57 175 343
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 72 200 115 267
Summa kortfristiga skulder 672 710 743 1 063
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 6 245 6 851 7 403 8 594

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 19 386 19 386 19 386 19 386
Summa säkerheter 19 386 19 386 19 386 19 386
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 96,28 % 91,27 % 84,25 % 114,58 %
Soliditet (%) 57,46 % 54,16 % 51,09 % 48,06 %
Avkastning på eget kapital (%) 3,73 % 2,86 % -1,74 % 2,78 %
Riskbuffert (%) 0,29 % -0,13 % -2,39 % 0,21 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 1,03 % 0,23 % -3,44 % 0,22 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0