Nyckeltal för Alexandrov Klum AB

Information 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 440 1 531 1 814 2 315
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 159 4 104 0
Total omsättning 1 440 1 690 5 918 2 315
Rörelsens kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 32 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 45 332 553 309
Personalkostnader 1 258 1 208 1 204 1 308
Avskrivningar 0 0 187 198
Summa rörelsekostnader -1 335 -1 540 -1 944 -1 815
Rörelseresultat 105 150 3 974 499
Resultat 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat före skatt 95 1 145 2 879 976
Skatt 2 16 645 50
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 95 131 3 823 374
Årets resultat -2 179 2 235 176
Jämförelsestörande poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 10 19 151 126
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 95 131 3 823 374
Bokslutsdispositioner 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Koncernbidrag -95 -950 0 -750
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 1 014 -944 602
Balansräkning 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Byggnader och mark 0 0 0 10 520
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 21
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 1 936
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 12 477
Finansiella anläggningstillgångar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 375
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 271 1 271 1 271 1 646
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa anläggningstillgångar 1 271 1 271 1 271 14 123

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 3
Summa varulager 0 0 0 3
Kortfristiga fordringar 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kundfordringar 0 150 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 196 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 8 2 15 236 208
Summa kortfristiga fordringar 204 152 15 236 208
Kassa och bank 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 33 1 312 1 333 95
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa omsättningstillgångar 237 1 463 16 569 305
Summa tillgångar 1 508 2 735 17 840 14 428

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Aktiekapital 580 580 580 580
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 116 116 116 116
Summa bundet eget kapital 696 696 696 696
Fritt eget kapital 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Balanserat resultat 562 483 2 048 1 972
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -2 179 2 235 176
Summa fritt eget kapital 560 662 4 283 2 148
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital 1 256 1 358 4 979 2 844
Summa obeskattade reserver 0 0 1 014 70
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 8 108 8 204
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 760
Summa långfristiga skulder 0 0 8 108 8 964
Kortfristiga skulder 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 84 72
Leverantörsskulder 48 16 43 12
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 607 2 396 2 016
Övriga kortfristiga skulder 205 754 1 216 450
Summa kortfristiga skulder 253 1 377 3 739 2 550
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Summa eget kapital och skulder 1 508 2 735 17 840 14 428

Noter

2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Antal anställda 2 2 2 3
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 10 305
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 10 305
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 100 0 0
2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Kassalikviditet (%) 93,68 % 106,32 % 443,14 % 11,88 %
Soliditet (%) 83,29 % 49,65 % 32,10 % 20,07 %
Avkastning på eget kapital (%) 7,56 % 9,65 % 66,76 % 12,92 %
Riskbuffert (%) 3,01 % 4,10 % 21,03 % 2,37 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,90 % 7,32 % 202,43 % 10,71 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!