Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Alert Alarm AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 76 800 70 200 63 809 50 117
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 346 366 1 162 370
Total omsättning 78 146 70 566 64 971 50 487
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 18 688 18 163 17 929 16 940
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 18 992 22 816 19 333 15 019
Personalkostnader 15 600 19 650 16 551 15 306
Avskrivningar 10 297 12 327 9 937 8 732
Summa rörelsekostnader -63 577 -72 956 -63 750 -55 997
Rörelseresultat 13 275 -3 562 732 -5 522
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 12 397 -4 258 181 -6 027
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 12 397 -4 258 181 -6 027
Årets resultat 12 397 -4 258 181 -6 027
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -14
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 35 36 33 19
Räntekostnader till koncernföretag 911 723 0 427
Externa räntekostnader 2 9 584 78
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 5
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 12 397 -4 258 181 -6 027
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 41 7 025 0 879
Patent, licenser mm 9 753 175 597 904
Goodwill 0 0 4 325 8 650
Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 755 4 053 6 861 1 035
Summa immateriella anläggningstillgångar 14 549 11 253 11 783 11 468
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 22 399 23 253 19 898 14 920
Inventarier 184 78 117 157
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 19 88 210 313
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 22 602 23 419 20 225 15 390
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 -14
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 37 151 34 672 32 008 26 858

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 48
Övrigt varulager 0 0 480 1 085
Summa varulager 0 0 480 1 133
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 5 969 7 651 6 828 3 919
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 5 000 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 058 1 754 1 370 3 971
Summa kortfristiga fordringar 8 027 14 405 8 198 7 890
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 272 146
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 8 027 14 405 8 950 9 169
Summa tillgångar 45 178 49 077 40 958 36 027

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 756 4 053 0 0
Summa bundet eget kapital 4 856 4 153 100 100
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat -2 667 -2 706 1 166 7 192
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 5 000 0 0
Årets resultat 12 397 -4 258 181 -6 027
Summa fritt eget kapital 9 730 -1 964 1 347 1 165
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 14 586 2 189 1 447 1 265
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 512 2 224 1 580 1 624
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 23 262 37 903 33 296 28 965
Övriga kortfristiga skulder 4 818 6 761 4 635 4 173
Summa kortfristiga skulder 30 592 46 888 39 511 34 762
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 45 178 49 077 40 958 36 027

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 32 33 33 29
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 11 276
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 4 186
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 26,24 % 30,72 % 21,44 % 23,12 %
Soliditet (%) 32,29 % 4,46 % 3,53 % 3,51 %
Avkastning på eget kapital (%) 84,99 % -194,52 % 12,51 % -476,44 %
Riskbuffert (%) 26,48 % -8,75 % 0,39 % -16,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,95 % -7,11 % -0,63 % -13,04 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 389