Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Alert Alarm AB

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 70 200 63 809 50 117 27 613
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 366 1 162 370 163
Total omsättning 70 566 64 971 50 487 27 776
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 18 163 17 929 16 940 9 126
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 22 816 19 333 15 019 3 203
Personalkostnader 19 650 16 551 15 306 10 244
Avskrivningar 12 327 9 937 8 732 4 798
Summa rörelsekostnader -72 956 -63 750 -55 997 -27 371
Rörelseresultat -3 562 732 -5 522 405
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt -4 258 181 -6 027 -7 257
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -4 258 181 -6 027 -7 257
Årets resultat -4 258 181 -6 027 -7 257
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -14 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 36 33 19 166
Räntekostnader till koncernföretag 723 0 427 0
Externa räntekostnader 9 584 78 7 828
Övriga finansiella kostnader 0 0 5 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -4 258 181 -6 027 -7 257
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 7 025 0 879 0
Patent, licenser mm 175 597 904 0
Goodwill 0 4 325 8 650 12 974
Övriga immateriella anläggningstillgångar 4 053 6 861 1 035 142
Summa immateriella anläggningstillgångar 11 253 11 783 11 468 13 116
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 23 253 19 898 14 920 6 233
Inventarier 78 117 157 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 88 210 313 10
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 23 419 20 225 15 390 6 243
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 -14 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 34 672 32 008 26 858 19 359

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 48 0
Övrigt varulager 0 480 1 085 293
Summa varulager 0 480 1 133 293
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 7 651 6 828 3 919 1 038
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 000 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 754 1 370 3 971 465
Summa kortfristiga fordringar 14 405 8 198 7 890 1 503
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 272 146 3 170
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 14 405 8 950 9 169 4 966
Summa tillgångar 49 077 40 958 36 027 24 325

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 4 053 0 0 0
Summa bundet eget kapital 4 153 100 100 100
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat -2 706 1 166 7 192 -41 246
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 5 000 0 0 48 505
Årets resultat -4 258 181 -6 027 -7 257
Summa fritt eget kapital -1 964 1 347 1 165 2
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 2 189 1 447 1 265 102
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 224 1 580 1 624 2 708
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 37 903 33 296 28 965 20 056
Övriga kortfristiga skulder 6 761 4 635 4 173 1 459
Summa kortfristiga skulder 46 888 39 511 34 762 24 223
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 49 077 40 958 36 027 24 325

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 33 33 29 24
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 11 276 7 517
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 4 186 2 492
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 48 728
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 48 728
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 30,72 % 21,44 % 23,12 % 19,29 %
Soliditet (%) 4,46 % 3,53 % 3,51 % 0,42 %
Avkastning på eget kapital (%) -194,52 % 12,51 % -476,44 % -7 114,71 %
Riskbuffert (%) -8,75 % 0,39 % -16,78 % -29,97 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -7,11 % -0,63 % -13,04 % -54,63 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 389 313
Läs mer.