Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Albert Bonnier AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 20 771 000 20 817 000 26 896 000 26 705 000
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 1 262 000 401 000 763 000 393 000
Total omsättning 22 033 000 21 218 000 27 659 000 27 098 000
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 837 000 2 012 000 1 903 000 2 523 000
Handelsvaror 5 641 000 5 588 000 5 557 000 5 604 000
Övriga externa kostnader 6 381 000 5 387 000 7 148 000 6 697 000
Personalkostnader 5 163 000 6 611 000 6 832 000 7 081 000
Avskrivningar 1 066 000 1 017 000 5 518 000 4 856 000
Summa rörelsekostnader -20 088 000 -20 615 000 -26 958 000 -26 761 000
Rörelseresultat 1 928 000 496 000 650 000 301 000
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 3 192 000 676 000 451 000 233 000
Skatt 239 000 349 000 389 000 647 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 192 000 676 000 451 000 233 000
Årets resultat 3 086 000 3 697 000 62 000 -414 000
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 72 000 -99 000 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 28 000 12 000 17 000 23 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 145 000 246 000 250 000 276 000
Övriga finansiella kostnader 0 107 000 139 000 7 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 192 000 676 000 451 000 233 000
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 389 000 379 000 2 715 000 2 168 000
Goodwill 2 793 000 2 576 000 6 518 000 7 350 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 2 064 000 2 360 000 1 282 000 1 329 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 246 000 5 315 000 10 515 000 10 847 000
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 14 300 000 13 701 000 12 760 000 9 734 000
Maskiner 49 000 59 000 7 000 114 000
Inventarier 281 000 419 000 457 000 499 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 92 000 89 000 70 000 72 000
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 14 722 000 14 268 000 13 294 000 10 419 000
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 72 000 -99 000 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 5 766 000 3 902 000 3 654 000 3 634 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 304 000 4 287 000 4 144 000 4 185 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 26 272 000 23 870 000 27 953 000 25 451 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 1 287 000 1 369 000 1 770 000 1 822 000
Summa varulager 1 287 000 1 369 000 1 770 000 1 822 000
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 1 955 000 2 241 000 2 641 000 2 807 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 059 000 2 488 000 1 887 000 2 015 000
Summa kortfristiga fordringar 4 014 000 4 729 000 4 528 000 4 822 000
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 2 683 000 3 917 000 0 0
Summa kassa och bank 728 000 769 000 393 000 525 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 8 712 000 10 784 000 6 691 000 7 169 000
Summa tillgångar 34 984 000 34 654 000 34 644 000 32 620 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 3 200 3 200 3 000 3 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 3 200 3 200 3 000 3 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 17 550 800 14 020 800 14 522 000 15 415 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 086 000 3 697 000 62 000 -414 000
Summa fritt eget kapital 20 636 800 17 717 800 14 584 000 15 001 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 20 640 000 17 721 000 14 587 000 15 004 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 820 000 2 190 000 2 551 000 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 949 000 1 753 000 4 300 000 3 724 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 752 000 2 864 000 1 348 000 3 645 000
Summa långfristiga skulder 4 701 000 4 617 000 5 648 000 7 369 000
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 496 000 2 182 000 3 522 000 2 057 000
Leverantörsskulder 1 419 000 1 566 000 2 295 000 1 975 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 908 000 6 378 000 6 041 000 6 215 000
Summa kortfristiga skulder 8 823 000 10 126 000 11 858 000 10 247 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 34 984 000 34 654 000 34 644 000 32 620 000

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 8467 8405 8796 9410
Löner till styrelse & VD 247 000 224 000 242 000 242 000
Varav tantiem till styrelse & VD 76 000 53 000 49 000 50 000
Löner till övriga anställda 4 555 000 4 693 000 4 889 000 4 642 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 1 503 000 1 605 000 1 457 000 1 625 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 4 038 000 4 588 000 3 198 000 1 698 000
Övriga säkerheter 5 679 000 5 815 000 3 700 000 3 541 000
Summa säkerheter 9 717 000 10 403 000 6 898 000 5 239 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 523 000 27 000 37 000 37 000
Summa ansvarsförbindelser 523 000 27 000 37 000 37 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 10 338 000 7 650 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 2 738 000 4 950 000
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 53,75 % 54,30 % 41,50 % 52,18 %
Soliditet (%) 59,00 % 51,14 % 42,11 % 46,00 %
Avkastning på eget kapital (%) 15,47 % 3,81 % 3,09 % 1,55 %
Riskbuffert (%) 8,47 % 0,57 % 0,20 % -0,02 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,67 % 1,55 % 0,23 % -0,19 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 567 585 583 519

Nyckeltal för Albert Bonnier AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 0 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 000 1 000 1 000 2 000
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 000 -1 000 -1 000 -2 000
Rörelseresultat -1 000 -1 000 -1 000 -2 000
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -2 000 66 000 60 000 58 000
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -2 000 66 000 60 000 58 000
Årets resultat -2 000 66 000 60 000 58 000
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 64 000 60 000 58 000
Ränteintäkter från koncernföretag 2 000 9 000 6 000 6 000
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 3 000 6 000 5 000 4 000
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 000 66 000 60 000 58 000
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 64 000 60 000 58 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 339 000 338 000 339 000 339 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 339 000 338 000 339 000 339 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 363 000 478 000 340 000 317 000
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 1 000
Summa kortfristiga fordringar 363 000 478 000 340 000 318 000
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 152 000 10 000 7 000 7 000
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 515 000 488 000 347 000 325 000
Summa tillgångar 854 000 826 000 686 000 664 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 3 200 3 200 3 000 3 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 116 000 116 000 116 000 116 000
Summa bundet eget kapital 119 200 119 200 119 000 119 000
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 218 800 194 800 199 000 201 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -2 000 66 000 60 000 58 000
Summa fritt eget kapital 216 800 260 800 259 000 259 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 336 000 380 000 378 000 378 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 518 000 446 000 308 000 286 000
Summa kortfristiga skulder 518 000 446 000 308 000 286 000
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 854 000 826 000 686 000 664 000

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 64 000 59 840
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 70,08 % 107,17 % 110,39 % 111,19 %
Soliditet (%) 39,34 % 46,00 % 55,10 % 56,93 %
Avkastning på eget kapital (%) -0,60 % 17,37 % 15,87 % 15,34 %
Riskbuffert (%) -0,46 % 7,37 % 7,85 % 7,94 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0