Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Aktiebolaget O Hallquist Återvinning

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 100 683 118 091 136 556 134 270
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 126 637 562 191
Total omsättning 100 809 118 728 137 118 134 461
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 74 362 87 712 105 503 100 096
Övriga externa kostnader 10 704 10 543 14 551 10 032
Personalkostnader 9 598 11 566 11 023 11 081
Avskrivningar 2 324 2 300 1 880 1 990
Summa rörelsekostnader -96 988 -112 121 -132 957 -123 199
Rörelseresultat 3 820 6 107 4 161 11 262
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 2 840 4 627 4 223 8 437
Skatt 631 1 015 955 1 878
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 990 6 377 4 223 11 267
Årets resultat 2 209 3 611 3 269 6 560
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 20 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 30 34 6
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 4 4 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 990 6 377 4 223 11 267
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -1 150 -1 750 0 -2 830
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 6 151 6 497 6 411 6 812
Maskiner 6 351 6 184 4 785 4 365
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 12 502 12 681 11 196 11 177
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 20 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 657 2 186 1 662 990
Summa finansiella anläggningstillgångar 6 657 7 186 2 097 1 425
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 19 159 19 867 13 293 12 602

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 13 718 15 074 16 861 14 638
Summa varulager 13 718 15 074 16 861 14 638
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 12 749 4 348 3 029 16 016
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 119 2 573 6 051 942
Summa kortfristiga fordringar 13 868 6 921 9 080 16 958
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 172 9 838 16 290 10 794
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 34 758 31 833 42 231 42 389
Summa tillgångar 53 916 51 700 55 524 54 991

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 500 500 500 500
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 600 600 600 600
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 33 690 30 079 29 811 27 251
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 2 209 3 611 3 269 6 560
Summa fritt eget kapital 35 899 33 690 33 080 33 811
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 36 499 34 290 33 680 34 411
Summa obeskattade reserver 6 400 5 250 3 500 3 500
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 5 966 5 351 7 767 8 357
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 051 6 809 10 578 8 723
Summa kortfristiga skulder 11 017 12 160 18 345 17 080
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 53 916 51 700 55 524 54 991

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 18 20 19 19
Löner till styrelse & VD 101 309 315 339
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 496 7 564 7 091 7 358
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 843 3 645 3 537 3 302
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 190,98 % 137,82 % 138,29 % 162,48 %
Soliditet (%) 76,44 % 73,81 % 65,30 % 67,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,68 % 16,71 % 11,65 % 30,46 %
Riskbuffert (%) 7,39 % 12,31 % 7,59 % 20,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,96 % 5,40 % 3,09 % 8,39 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 367 394 390 405