Koncernredovisning för Aktiebolaget Fastator (publ)

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 237 031 214 865 109 345 44 172
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 781 3 538 35 095 81 240
Total omsättning 245 812 218 403 144 440 125 412
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 35 531 25 065 18 667 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 37 957 93 465 7 103 0
Personalkostnader 101 304 64 816 40 637 30 514
Avskrivningar 15 008 6 313 5 999 3 772
Summa rörelsekostnader -189 800 -189 659 -72 406 -34 286
Rörelseresultat -21 837 28 744 44 118 61 344
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 269 236 529 573 332 462 52 206
Skatt 25 361 45 745 12 298 749
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 269 236 529 573 332 462 52 206
Årets resultat 243 874 483 828 320 164 51 457
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 194 562 -230 391 308 566 -255
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 56 933 21 169 17 733 14 666
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 94 232 61 985 27 404 21 545
Övriga finansiella kostnader 40 713 13 887 10 551 2 004
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 269 236 529 573 332 462 52 206
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 6 624 6 624 2 221 2 221
Övriga immateriella anläggningstillgångar 47 077 11 767 12 445 15 597
Summa immateriella anläggningstillgångar 53 701 18 391 14 666 17 818
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 1 188 900 1 229 500 320 700 31 050
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 7 636 11 836 5 407 5 731
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 17 178 3 802 4 948 2 608
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 213 714 1 245 138 331 055 39 389
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 194 562 -230 391 308 566 -255
Fordringar på koncern- och intresseföretag 36 263 216 163 166 463 176 163
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 573 5 368 7 096 1 173
Summa finansiella anläggningstillgångar 975 567 1 374 410 955 028 754 478
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 2 242 980 2 637 940 1 300 750 811 685

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 1 363 1 411 93 56
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 1 363 1 411 93 56
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 19 640 29 447 14 794 7 541
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 5 032 155 000 0 368
Övriga kortfristiga fordringar 207 423 94 201 35 807 13 006
Summa kortfristiga fordringar 232 095 278 648 50 601 20 915
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 925 410 245 283 96 487 34 616
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 158 870 525 342 147 181 55 587
Summa tillgångar 3 401 850 3 163 280 1 447 930 867 272

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 24 649 22 433 22 433 22 433
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 112 095 111 883
Summa bundet eget kapital 24 649 22 433 134 528 134 316
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 352 740 881 552 450 013 395 715
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 243 874 483 828 320 164 51 457
Summa fritt eget kapital 1 596 614 1 365 380 770 177 447 172
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 621 260 1 387 810 904 705 581 488
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 978 747 1 053 860 339 243 246 284
Skulder till kreditinstitut, långa 71 375 187 665 8 075 1 769
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 237 637 87 604 27 989 14 216
Summa långfristiga skulder 1 287 760 1 329 130 375 307 262 269
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 2 673 13 690 111 991 791
Leverantörsskulder 19 518 20 358 11 940 5 040
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 470 643 412 288 43 986 17 685
Summa kortfristiga skulder 492 834 446 336 167 917 23 516
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 3 401 850 3 163 280 1 447 930 867 272

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 130 113 51 10
Löner till styrelse & VD 12 285 8 111 6 134 6 842
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 58 838 34 824 22 596 15 138
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 26 167 18 733 11 504 7 741
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 7 620 7 620 270 1 400
Fastighetsinteckningar 810 212 967 274 214 061 0
Övriga säkerheter 13 740 1 341 520 950 632 288 059
Summa säkerheter 831 572 2 316 410 1 164 960 289 459
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 234,87 % 117,38 % 87,60 % 236,14 %
Soliditet (%) 47,66 % 43,87 % 62,48 % 67,05 %
Avkastning på eget kapital (%) 16,61 % 38,16 % 36,75 % 8,98 %
Riskbuffert (%) 4,30 % 14,87 % 18,60 % 0,49 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 56,66 % 211,16 % 269,34 % 64,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 547 380 563 2 198
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Aktiebolaget Fastator (publ)

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 10 982 44 406 24 795 75 328
Total omsättning 10 982 44 406 24 795 75 328
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 0 34 007 0 0
Personalkostnader 26 837 20 810 8 552 7 000
Avskrivningar 340 275 209 204
Summa rörelsekostnader -27 177 -55 092 -8 761 -7 204
Rörelseresultat -56 940 -10 686 5 113 55 060
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 165 521 700 610 253 470 51 059
Skatt 2 849 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 165 521 700 610 253 470 51 059
Årets resultat 122 873 700 610 322 069 51 059
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 164 504 716 880 263 784 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 57 800 57 318 20 907 19 495
Räntekostnader till koncernföretag 969 969 0 0
Externa räntekostnader 65 267 51 212 25 783 21 545
Övriga finansiella kostnader 37 303 10 721 10 551 1 951
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 165 521 700 610 253 470 51 059
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -39 800 0 68 600 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 10 229 10 229 10 229 10 229
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 322 1 822 682 2 608
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 2 674 2 650 2 650 721
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 15 225 14 701 13 561 13 558
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 164 504 716 880 263 784 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 419 851 639 332 283 163 190 663
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 8 611 4 469 5 924 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 659 160 2 711 490 1 185 720 822 061
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 1 674 380 2 726 200 1 199 280 835 619

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 84 176 6 166 44
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 94 810 172 759 43 116 0
Övriga kortfristiga fordringar 247 993 105 719 17 496 24 327
Summa kortfristiga fordringar 342 887 278 654 66 778 24 371
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 864 391 178 226 1 630 20 650
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 207 280 456 880 68 408 45 021
Summa tillgångar 2 881 660 3 183 080 1 267 680 880 640

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 24 649 22 433 22 433 22 433
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 24 649 22 433 22 433 22 433
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 568 320 880 270 558 201 507 142
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 122 873 700 610 322 069 51 059
Summa fritt eget kapital 1 691 193 1 580 880 880 270 558 201
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 715 850 1 603 310 902 703 580 634
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 978 747 684 604 339 243 245 942
Skulder till kreditinstitut, långa 23 366 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 9 718 9 718 9 718 10 060
Summa långfristiga skulder 1 011 830 694 322 348 961 256 002
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 635 0 0 0
Leverantörsskulder 2 620 1 624 4 574 920
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 124 800 805 010 0 39 421
Övriga kortfristiga skulder 25 927 78 806 11 446 3 663
Summa kortfristiga skulder 153 982 885 440 16 020 44 004
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 2 881 660 3 183 080 1 267 680 880 640

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 11 7 5 2
Löner till styrelse & VD 11 285 7 338 4 687 3 891
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 6 124 5 656 2 403 732
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 7 444 6 814 2 487 1 693
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 485 0
Fastighetsinteckningar 24 376 0 0 0
Övriga säkerheter 0 1 435 290 981 721 283 739
Summa säkerheter 24 376 1 435 290 982 206 283 739
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 50 068 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 784,04 % 51,60 % 427,02 % 102,31 %
Soliditet (%) 59,54 % 50,37 % 71,21 % 65,93 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,65 % 43,70 % 28,08 % 8,79 %
Riskbuffert (%) 0,46 % 20,00 % 12,91 % 0,63 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 583 1 856 1 418 2 312
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!