Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Aktiebolaget Abegentor

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 100 100 100 100
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 100 100 100 100
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 140 144 143 340
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -140 -144 -143 -340
Rörelseresultat -40 -44 -43 -240
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 190 -44 -43 349
Skatt 0 0 0 5
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 190 -44 -43 349
Årets resultat -7 -5 0 599
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 600
Ränteintäkter från koncernföretag 231 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 11
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 190 -44 -43 349
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -197 38 43 255
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 600
Fordringar på koncern- och intresseföretag 18 887 18 562 13 844 13 899
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 43 887 43 562 38 844 38 899
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 43 887 43 562 38 844 38 899

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 10 847 7 297 7 126 6 825
Övriga kortfristiga fordringar 73 63 53 82
Summa kortfristiga fordringar 10 920 7 360 7 179 6 907
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 6 2
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 10 920 7 360 7 185 6 909
Summa tillgångar 54 807 50 923 46 029 45 808

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 200 200 200 200
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 40 40 40 40
Summa bundet eget kapital 240 240 240 240
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 22 095 22 100 22 100 21 501
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -7 -5 0 599
Summa fritt eget kapital 22 088 22 095 22 100 22 100
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 22 328 22 335 22 340 22 340
Summa obeskattade reserver 1 380 1 380 1 380 1 380
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 21 753 21 628 22 269 22 061
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 21 753 21 628 22 269 22 061
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 14 33 25 7
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 9 317 5 531 0 0
Övriga kortfristiga skulder 15 16 15 20
Summa kortfristiga skulder 9 346 5 580 40 27
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 54 807 50 923 46 029 45 808

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 0 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 116,84 % 131,90 % 17 962,50 % 25 588,89 %
Soliditet (%) 42,60 % 45,86 % 50,74 % 50,99 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,81 % -0,19 % -0,18 % 1,49 %
Riskbuffert (%) 0,35 % -0,09 % -0,09 % 0,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 190,00 % -44,00 % -43,00 % 338,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hjälp oss bli bättre