Akono AB

559039-6874 (Vallentuna)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Akono AB

Obs! Boksluten har olika längd.

Information 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 23 675 19 671
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 68 51
Total omsättning 23 743 19 722
Rörelsens kostnader 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 10 166 10 221
Övriga externa kostnader 7 200 5 241
Personalkostnader 5 368 3 243
Avskrivningar 11 0
Summa rörelsekostnader -22 745 -18 705
Rörelseresultat 936 1 015
Resultat 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 640 728
Skatt 168 166
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 895 980
Årets resultat 472 562
Jämförelsestörande poster 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 41 35
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 895 980
Bokslutsdispositioner 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -255 -252
Balansräkning 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 101 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 101 0
Finansiella anläggningstillgångar 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 120 6
Summa finansiella anläggningstillgångar 120 6
2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 222 6

Omsättningstillgångar

Varulager 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 329 1 979
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 384 402
Summa kortfristiga fordringar 1 713 2 381
Kassa och bank 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 2 516 3 489
2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 4 228 5 870
Summa tillgångar 4 450 5 876

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 562 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 472 562
Summa fritt eget kapital 1 034 562
2017-12 2016-12
Summa eget kapital 1 084 612
Summa obeskattade reserver 507 252
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 574
Leverantörsskulder 299 856
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 2 560 3 582
Summa kortfristiga skulder 2 859 5 012
2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 4 450 5 876

Noter

2017-12 2016-12
Antal anställda 14 9
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 2 424
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 756
2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 147,92 % 117,12 %
Soliditet (%) 32,76 % 13,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 61,40 % 122,85 %
Riskbuffert (%) 19,66 % 16,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,61 % 4,80 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 269
Läs mer.