Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Akono AB

Information 2016-12
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 19 671
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 51
Total omsättning 19 722
Rörelsens kostnader 2016-12
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 0
Handelsvaror 10 221
Övriga externa kostnader 5 241
Personalkostnader 3 243
Avskrivningar 0
Summa rörelsekostnader -18 705
Rörelseresultat 1 015
Resultat 2016-12
Resultat före skatt 728
Skatt 166
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 980
Årets resultat 562
Jämförelsestörande poster 2016-12
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 35
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2016-12
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 980
Bokslutsdispositioner 2016-12
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner -252
Balansräkning 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2016-12
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2016-12
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 0
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 6
Summa finansiella anläggningstillgångar 6
2016-12
Summa anläggningstillgångar 6

Omsättningstillgångar

Varulager 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2016-12
Kundfordringar 1 979
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 402
Summa kortfristiga fordringar 2 381
Kassa och bank 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 3 489
2016-12
Summa omsättningstillgångar 5 870
Summa tillgångar 5 876

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2016-12
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2016-12
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 562
Summa fritt eget kapital 562
2016-12
Summa eget kapital 612
Summa obeskattade reserver 252
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2016-12
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 574
Leverantörsskulder 856
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 3 582
Summa kortfristiga skulder 5 012
2016-12
Summa eget kapital och skulder 5 876

Noter

2016-12
Antal anställda 9
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 2 424
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 756
2016-12
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2016-12
Kassalikviditet (%) 117,12 %
Soliditet (%) 13,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 122,85 %
Riskbuffert (%) 16,58 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,80 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 269
Läs mer.