Nyckeltal för Ahlberg & Berndtsson Revisions- och Fastighetsbyrå Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 021 1 448 1 394 1 208
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 43 0 0 0
Total omsättning 2 064 1 448 1 394 1 208
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 041 680 727 650
Personalkostnader 708 495 416 446
Avskrivningar 25 25 25 25
Summa rörelsekostnader -1 774 -1 200 -1 168 -1 121
Rörelseresultat 290 248 226 87
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 259 222 202 63
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 259 222 202 63
Årets resultat 259 222 202 63
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 31 26 24 24
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 259 222 202 63
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 1 467 1 492 1 518 1 543
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 467 1 492 1 518 1 543
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 727 727 727 727
Summa finansiella anläggningstillgångar 727 727 727 727
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 2 194 2 219 2 245 2 270

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 120 112 82 36
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 749 1 248 1 137 609
Summa kortfristiga fordringar 1 869 1 360 1 219 645
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 188 28 498 699
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 057 1 387 1 717 1 344
Summa tillgångar 4 251 3 607 3 962 3 614

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 100 978 776 713
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 259 222 202 63
Summa fritt eget kapital 1 359 1 200 978 776
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 479 1 320 1 098 896
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 500 1 500 1 500 1 500
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 30 52 682 1 074
Summa långfristiga skulder 1 530 1 552 2 182 2 574
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 1 1 14
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 241 733 681 129
Summa kortfristiga skulder 1 242 734 682 143
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 4 251 3 607 3 962 3 614

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1 1 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 1 500 1 500 1 500 1 500
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 500 1 500 1 500 1 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 50 100 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 165,62 % 189,10 % 251,76 % 939,86 %
Soliditet (%) 34,79 % 36,60 % 27,71 % 24,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 17,51 % 16,82 % 18,40 % 7,03 %
Riskbuffert (%) 5,70 % 5,74 % 4,87 % 1,52 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 11,28 % 13,54 % 12,77 % 3,23 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!