Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Agility AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 194 710 1 145 610 1 075 050 951 682
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 16 571 25 678 191 619 96 363
Total omsättning 1 211 281 1 171 288 1 266 669 1 048 045
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 050 490 992 613 926 588 803 297
Personalkostnader 153 016 155 352 140 699 138 656
Avskrivningar 3 208 2 850 2 579 1 685
Summa rörelsekostnader -1 206 714 -1 150 815 -1 069 866 -943 638
Rörelseresultat -13 040 5 888 3 474 7 239
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt -12 769 6 788 4 992 8 717
Skatt -2 235 2 995 1 309 1 984
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -12 769 6 788 4 992 8 717
Årets resultat -10 535 3 793 3 683 6 733
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 896 0
Ränteintäkter från koncernföretag 127 102 672 704
Externa ränteintäkter 0 2 290 281
Räntekostnader till koncernföretag 189 271 276 162
Externa räntekostnader 83 48 64 207
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -12 769 6 788 4 992 8 717
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 26 059 27 383 27 480 28 778
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 8 990 7 355 4 175 4 373
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 35 049 34 738 31 655 33 151
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 896 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 12 997 8 887 0 1 286
Summa finansiella anläggningstillgångar 13 813 9 703 816 2 102
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 48 863 44 441 32 471 35 253

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 114 440 125 636 116 039 103 124
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 16 372 20 478 16 296 10 039
Övriga kortfristiga fordringar 35 126 31 179 35 464 29 747
Summa kortfristiga fordringar 165 938 177 293 167 799 142 910
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 641 2 919 918 6 127
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 166 579 180 212 168 717 149 037
Summa tillgångar 215 442 224 653 201 188 184 290

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 8 000 8 000 8 000 8 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 11 295 11 860 12 425 12 990
Övrigt bundet eget kapital 6 149 6 149 6 149 6 149
Summa bundet eget kapital 25 444 26 009 26 574 27 139
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 45 221 40 864 36 617 29 319
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -10 535 3 793 3 683 6 733
Summa fritt eget kapital 34 686 44 657 40 300 36 052
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 60 130 70 666 66 874 63 191
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 16 019 13 813 2 737 2 862
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 3 814 0 4 305 0
Leverantörsskulder 40 671 43 097 42 372 35 053
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 25 608 26 513 24 178 17 843
Övriga kortfristiga skulder 69 199 70 565 60 723 65 341
Summa kortfristiga skulder 139 292 140 175 131 578 118 237
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 215 442 224 653 201 188 184 290

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 194 184 185 180
Löner till styrelse & VD 4 727 3 715 3 356 3 382
Varav tantiem till styrelse & VD 1 343 0 1 465 1 320
Löner till övriga anställda 92 122 86 582 85 707 83 990
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 45 357 53 845 43 616 41 510
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 14 000 17 000 17 000 17 000
Fastighetsinteckningar 0 0 19 200 19 200
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 14 000 17 000 36 200 36 200
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 8 000 8 000 8 000 8 000
Utnyttjad checkräkningskredit 3 814 0 4 305 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 119,59 % 128,56 % 128,23 % 126,05 %
Soliditet (%) 27,91 % 31,46 % 33,24 % 34,29 %
Avkastning på eget kapital (%) -21,24 % 9,61 % 7,46 % 13,79 %
Riskbuffert (%) -6,00 % 2,94 % 2,39 % 4,62 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,09 % 0,56 % 0,43 % 0,88 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 499 491 481 485