Nyckeltal för Advokatfirman INTER AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 17

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 14 438 22 608 26 303
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 9 13
Total omsättning 14 441 22 617 26 316
Rörelsens kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 19 771 22 476
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 13 717 2 057 2 982
Personalkostnader 694 774 843
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -14 411 -22 602 -26 301
Rörelseresultat 31 15 16
Resultat 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 30 17 18
Skatt 19 10 21
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 30 17 18
Årets resultat 12 7 -4
Jämförelsestörande poster 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 3 1
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 1 1 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 30 17 18
Bokslutsdispositioner 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 79 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 79 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 79 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 1 423 2 824 2 981
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 11 310 2 513 3 320
Summa kortfristiga fordringar 12 733 5 337 6 301
Kassa och bank 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 69 2 220 242
2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 12 802 7 557 6 542
Summa tillgångar 12 881 7 557 6 542

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 53 53 53
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 53 53 53
Fritt eget kapital 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 4 -4 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 12 7 -4
Summa fritt eget kapital 16 3 -4
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 69 56 49
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 1 937 5 646 3 201
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 10 876 1 855 3 293
Summa kortfristiga skulder 12 813 7 501 6 494
2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 12 881 7 557 6 542

Noter

2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 1 500 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 1 500 1 500
Summa säkerheter 1 500 1 500 1 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 1 500 1 500 1 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 99,91 % 100,75 % 100,75 %
Soliditet (%) 0,54 % 0,74 % 0,75 %
Avkastning på eget kapital (%) 43,48 % 30,36 % 36,73 %
Riskbuffert (%) 0,23 % 0,22 % 0,28 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,20 % 0,07 % 0,07 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!