Nyckeltal för ADVOKATFIRMAN CARLSTEDT AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 3 173 3 332 2 982 3 204
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 39 0
Total omsättning 3 173 3 332 3 021 3 204
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 048 1 087 1 057 1 283
Personalkostnader 860 870 900 991
Avskrivningar 0 3 3 3
Summa rörelsekostnader -1 908 -1 960 -1 960 -2 277
Rörelseresultat 1 265 1 372 1 061 927
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 1 251 1 325 1 024 874
Skatt 273 290 236 229
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 251 1 325 1 024 874
Årets resultat 978 1 035 788 645
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 2 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 14 47 39 52
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 251 1 325 1 024 874
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 4 4 7 10
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 4 7 10
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 4 4 7 10

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 477 893 1 085 779
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 675 751 2 629 771
Summa kortfristiga fordringar 1 152 1 644 3 714 1 550
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 3 3 4 3
Summa kassa och bank 455 350 3 173
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 609 1 997 3 721 1 726
Summa tillgångar 1 613 2 002 3 728 1 736

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 17 17 17 17
Summa bundet eget kapital 117 117 117 117
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 91 56 18 23
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 978 1 035 788 645
Summa fritt eget kapital 1 069 1 091 806 668
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 1 186 1 208 923 785
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 99 87
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 99 87
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 6 43 21
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 427 787 2 662 843
Summa kortfristiga skulder 427 793 2 705 864
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 613 2 002 3 728 1 736

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 2 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 1 400 1 400 1 400 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 1 400 1 400 1 400 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 99 87
Utdelning 1 000 1 000 750 650
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 376,35 % 251,45 % 137,41 % 199,42 %
Soliditet (%) 73,53 % 60,34 % 24,76 % 45,22 %
Avkastning på eget kapital (%) 105,48 % 109,69 % 110,94 % 111,34 %
Riskbuffert (%) 75,15 % 62,60 % 27,12 % 47,87 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 38,99 % 38,36 % 33,03 % 25,66 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!