Nyckeltal för Advicon AB

Information 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 27 086 24 759 18 625 22 837
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 16 44 26 518
Total omsättning 27 102 24 803 18 651 23 355
Rörelsens kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 39 698
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 835 3 083 2 759 2 658
Personalkostnader 19 770 17 324 14 188 16 551
Avskrivningar 68 68 0 0
Summa rörelsekostnader -22 673 -20 475 -16 986 -19 907
Rörelseresultat 4 405 4 204 1 664 3 441
Resultat 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat före skatt 4 397 4 181 1 659 5 836
Skatt 963 922 38 1 325
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 4 397 4 181 1 659 3 436
Årets resultat 3 435 3 259 26 4 511
Jämförelsestörande poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -11 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 8 12 5 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 4 397 4 181 1 659 3 436
Bokslutsdispositioner 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Koncernbidrag 0 0 -1 595 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 2 400
Balansräkning 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 203 271 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 203 271 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 -11 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 89 89 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 89 89 50 50
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa anläggningstillgångar 292 360 50 50

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kundfordringar 3 723 3 711 3 538 3 532
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 683
Övriga kortfristiga fordringar 682 816 1 410 477
Summa kortfristiga fordringar 4 405 4 527 4 948 4 692
Kassa och bank 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 646 4 925 1 280 6 105
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa omsättningstillgångar 7 051 9 453 6 229 10 797
Summa tillgångar 7 343 9 813 6 279 10 847

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Aktiekapital 99 99 99 99
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 99 99 99 99
Fritt eget kapital 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Balanserat resultat 0 3 532 3 506 1 995
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 3 435 3 259 26 4 511
Summa fritt eget kapital 3 435 6 791 3 532 6 506
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital 3 534 6 890 3 631 6 605
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 800 502 363 615
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 3 010 2 421 2 285 3 627
Summa kortfristiga skulder 3 810 2 923 2 648 4 242
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Summa eget kapital och skulder 7 343 9 813 6 279 10 847

Noter

2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Antal anställda 25 22 21 21
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 4 500 0 3 000
2021-08 2020-08 2019-08 2018-08
Kassalikviditet (%) 185,07 % 323,37 % 235,20 % 254,53 %
Soliditet (%) 48,13 % 70,21 % 57,83 % 60,89 %
Avkastning på eget kapital (%) 124,42 % 60,68 % 45,69 % 52,02 %
Riskbuffert (%) 59,78 % 42,32 % 26,31 % 31,61 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 16,20 % 16,84 % 8,88 % 15,02 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!