Nyckeltal för Advania Sverige 35 AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 176 660 1 095 830 633 909 614 084
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 22 092 4 137 0 5 030
Total omsättning 1 198 752 1 099 967 633 909 619 114
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 556 852 545 407 0 0
Övriga externa kostnader 149 937 132 117 327 079 309 590
Personalkostnader 390 271 337 282 246 661 225 015
Avskrivningar 141 789 99 310 50 775 48 719
Summa rörelsekostnader -1 238 849 -1 114 116 -624 515 -583 324
Rörelseresultat -40 097 -18 876 9 394 35 791
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -34 570 -31 222 1 924 19 351
Skatt -5 991 2 316 2 725 5 420
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -47 768 -34 982 15 581 28 541
Årets resultat -71 279 -33 538 -801 13 931
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 7 900 -7 423
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 664 751 813 520
Räntekostnader till koncernföretag 7 413 13 879 0 0
Externa räntekostnader 434 225 303 217
Övriga finansiella kostnader 488 3 058 3 185 448
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -47 768 -34 982 15 581 28 541
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -42 700 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 13 198 3 760 -13 657 -9 190
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 131 344 99 236 0 0
Goodwill 304 341 203 149 51 160 58 230
Övriga immateriella anläggningstillgångar 16 478 15 534 41 469 33 864
Summa immateriella anläggningstillgångar 452 163 317 919 92 629 92 094
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 123 113 114 083 93 612 87 067
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 123 113 114 083 93 612 87 067
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 7 900 -7 423
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 270 0 0 2 368
Summa finansiella anläggningstillgångar 97 903 318 370 392 634 2 368
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 673 179 750 372 578 875 181 529

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 16 982 10 298 0 0
Summa varulager 16 982 10 298 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 136 785 154 716 81 782 91 604
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 3 513 89 21 552 106 148
Övriga kortfristiga fordringar 37 099 42 823 8 687 14 804
Summa kortfristiga fordringar 177 397 197 628 112 021 212 556
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 14 472 8 774
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 194 379 207 926 126 493 221 329
Summa tillgångar 867 558 958 298 705 368 402 858

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 2 751 2 751 2 751 2 751
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 2 751 2 751 2 751 2 751
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 296 308 310 797 325 113 200 863
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 45 195 40 975 0 0
Årets resultat -71 279 -33 538 -801 13 931
Summa fritt eget kapital 270 224 318 234 324 312 214 794
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 272 975 320 985 327 063 217 545
Summa obeskattade reserver 91 225 88 684 76 717 63 060
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 26 771 19 199 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 4 833 5 959
Summa långfristiga skulder 0 0 4 833 5 959
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 70 569 101 992 42 468 40 982
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 242 868 296 591 181 780 1 490
Övriga kortfristiga skulder 163 150 130 847 72 508 73 822
Summa kortfristiga skulder 476 587 529 430 296 756 116 294
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 867 558 958 298 705 368 402 858

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 477 402 325 314
Löner till styrelse & VD 1 514 1 553 1 445 1 855
Varav tantiem till styrelse & VD 58 137 28 45
Löner till övriga anställda 270 742 231 961 171 523 148 973
Varav resultatlön till övriga anställda 1 594 3 195 3 304 2 726
Sociala kostnader 118 015 100 437 73 695 52 431
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 37,22 % 37,33 % 42,63 % 190,32 %
Soliditet (%) 39,21 % 40,32 % 54,38 % 65,54 %
Avkastning på eget kapital (%) -14,04 % -9,05 % 4,06 % 10,81 %
Riskbuffert (%) -6,21 % -4,96 % 1,62 % 6,77 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -4,77 % -4,76 % 1,91 % 4,54 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 571 581 532 480
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!