Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Adobe Systems Nordic Aktiebolag

Information 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 141 199 128 487 139 081 117 673
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 78 0 0
Total omsättning 141 199 128 565 139 081 117 673
Rörelsens kostnader 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 24 755 28 895 30 031 30 761
Personalkostnader 93 081 81 491 95 382 75 658
Avskrivningar 379 252 330 920
Summa rörelsekostnader -118 215 -110 638 -125 743 -107 339
Rörelseresultat 22 867 17 927 13 313 10 148
Resultat 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Resultat före skatt 22 836 17 896 13 312 10 147
Skatt 5 114 4 066 3 749 2 148
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 22 836 17 896 13 312 10 147
Årets resultat 17 722 13 831 9 563 7 999
Jämförelsestörande poster 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 31 33 1 1
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 22 836 17 896 13 312 10 147
Bokslutsdispositioner 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 534 399 369 478
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 534 399 369 478
Finansiella anläggningstillgångar 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 401 401 401 416
Summa finansiella anläggningstillgångar 401 401 401 416
2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Summa anläggningstillgångar 935 800 769 893

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 47 412 25 676 44 007 23 513
Övriga kortfristiga fordringar 1 299 1 275 2 013 3 079
Summa kortfristiga fordringar 48 711 26 951 46 020 26 592
Kassa och bank 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 8 878 11 441 10 444 3 733
2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Summa omsättningstillgångar 57 589 38 392 56 463 30 325
Summa tillgångar 58 524 39 192 57 233 31 218

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 400 400 400 400
Summa bundet eget kapital 2 400 2 400 2 400 2 400
Fritt eget kapital 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Balanserat resultat 13 986 155 8 092 93
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 17 722 13 831 9 563 7 999
Summa fritt eget kapital 31 708 13 986 17 655 8 092
2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Summa eget kapital 34 108 16 386 20 055 10 492
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 890 2 413 2 051 2 160
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 23 526 20 393 35 127 18 566
Summa kortfristiga skulder 24 416 22 806 37 178 20 726
2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Summa eget kapital och skulder 58 524 39 192 57 233 31 218

Noter

2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Antal anställda 51 44 45 45
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 60 809 54 233 53 466 50 786
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 33 148 28 276 27 272 24 872
2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 200 1 200 1 200 1 200
Summa ansvarsförbindelser 1 200 1 200 1 200 1 200
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 31 500 0 17 500 0
2018-11 2017-11 2016-11 2015-11
Kassalikviditet (%) 235,87 % 168,34 % 151,87 % 146,31 %
Soliditet (%) 58,28 % 41,81 % 35,04 % 33,61 %
Avkastning på eget kapital (%) 66,95 % 109,22 % 66,38 % 96,71 %
Riskbuffert (%) 38,95 % 45,60 % 23,26 % 32,50 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 16,15 % 13,90 % 9,57 % 8,62 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 192 1 233 1 188 1 129
Läs mer.