Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Adobe Systems Nordic Aktiebolag

Information 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 168 575 141 199 128 487 139 081
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 0 78 0
Total omsättning 168 583 141 199 128 565 139 081
Rörelsens kostnader 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 23 761 24 755 28 895 30 031
Personalkostnader 116 767 93 081 81 491 95 382
Avskrivningar 347 379 252 330
Summa rörelsekostnader -140 875 -118 215 -110 638 -125 743
Rörelseresultat 27 707 22 867 17 927 13 313
Resultat 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Resultat före skatt 27 681 22 836 17 896 13 312
Skatt 6 373 5 114 4 066 3 749
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 27 681 22 836 17 896 13 312
Årets resultat 21 308 17 722 13 831 9 563
Jämförelsestörande poster 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 26 31 33 1
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 27 681 22 836 17 896 13 312
Bokslutsdispositioner 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 789 534 399 369
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 789 534 399 369
Finansiella anläggningstillgångar 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 401 401 401 401
Summa finansiella anläggningstillgångar 401 401 401 401
2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Summa anläggningstillgångar 1 190 935 800 769

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 48 355 47 412 25 676 44 007
Övriga kortfristiga fordringar 2 141 1 299 1 275 2 013
Summa kortfristiga fordringar 50 496 48 711 26 951 46 020
Kassa och bank 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 7 544 8 878 11 441 10 444
2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Summa omsättningstillgångar 58 040 57 589 38 392 56 463
Summa tillgångar 59 230 58 524 39 192 57 233

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Aktiekapital 2 000 2 000 2 000 2 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 400 400 400 400
Summa bundet eget kapital 2 400 2 400 2 400 2 400
Fritt eget kapital 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Balanserat resultat 208 13 986 155 8 092
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 21 308 17 722 13 831 9 563
Summa fritt eget kapital 21 516 31 708 13 986 17 655
2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Summa eget kapital 23 916 34 108 16 386 20 055
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 3 537 890 2 413 2 051
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 31 777 23 526 20 393 35 127
Summa kortfristiga skulder 35 314 24 416 22 806 37 178
2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Summa eget kapital och skulder 59 230 58 524 39 192 57 233

Noter

2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Antal anställda 58 51 44 45
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 75 556 60 809 54 233 53 466
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 41 211 33 148 28 276 27 272
2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 200 1 200 1 200 1 200
Summa ansvarsförbindelser 1 200 1 200 1 200 1 200
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 21 500 31 500 0 17 500
2019-11 2018-11 2017-11 2016-11
Kassalikviditet (%) 164,35 % 235,87 % 168,34 % 151,87 %
Soliditet (%) 40,38 % 58,28 % 41,81 % 35,04 %
Avkastning på eget kapital (%) 115,74 % 66,95 % 109,22 % 66,38 %
Riskbuffert (%) 46,71 % 38,95 % 45,60 % 23,26 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 16,41 % 16,15 % 13,90 % 9,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 1 303 1 192 1 233 1 188