Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Adelis I DK Finans AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 13

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 0 0 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 2 2
Personalkostnader 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0
Summa rörelsekostnader -2 -2 -2
Rörelseresultat -2 -2 -2
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 193 180 158
Skatt 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 193 180 158
Årets resultat 193 180 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 339 352 319
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 136 170 159
Övriga finansiella kostnader 8 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 193 180 158
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 -158
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 499 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 180 319
Summa kortfristiga fordringar 499 180 319
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 66 051 66 177 65 857
2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 66 550 66 357 66 176
Summa tillgångar 66 550 66 357 66 176

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 62 62 62
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 62 62 62
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 180 0 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 193 180 0
Summa fritt eget kapital 373 180 0
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 435 242 62
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 65 303 65 303 65 302
Övriga långfristiga skulder 654 654 654
Summa långfristiga skulder 65 957 65 957 65 956
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 158 158 158
Övriga kortfristiga skulder 0 0 0
Summa kortfristiga skulder 158 158 158
2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 66 550 66 357 66 176

Noter

2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 42 120,25 % 41 998,10 % 41 883,54 %
Soliditet (%) 0,65 % 0,36 % 0,09 %
Avkastning på eget kapital (%) 44,37 % 74,38 % 254,84 %
Riskbuffert (%) 0,29 % 0,27 % 0,24 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0