Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Adelis Equity Partners Fund I AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 046 6 164 7 066 4 034
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 5 046 6 164 7 066 4 034
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 744 7 788 11 960 10 849
Personalkostnader 10 667 9 746 8 452 36 301
Avskrivningar 80 117 328 314
Summa rörelsekostnader -16 491 -17 651 -20 740 -47 464
Rörelseresultat -11 445 -11 487 -13 674 -43 430
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 283 877 824 886 37 254 -27 081
Skatt 0 0 -970 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 283 877 824 886 37 254 -27 081
Årets resultat 282 731 0 -4 953 2 238
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 067 750 2 249 670 1 838 010 96 636
Ränteintäkter från koncernföretag 56 1 837 1 400 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 11 749
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 7 376 10 027 9 472 10 202
Övriga finansiella kostnader 765 105 1 406 310 1 781 640 84 775
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 283 877 824 886 37 254 -27 081
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag -1 146 -824 886 -43 177 29 319
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 6 254 9 624
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 6 254 9 624
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 1 067 750 2 249 670 1 838 010 96 636
Fordringar på koncern- och intresseföretag 66 793 68 118 103 336 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 000 250 3 132 980 2 002 160 2 535 490
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 3 000 250 3 132 980 2 008 410 2 545 110

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 29 963 32 167 42 663 129 115
Övriga kortfristiga fordringar 2 891 3 228 5 257 799
Summa kortfristiga fordringar 32 854 35 395 47 920 129 914
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 57 322 321 897 103 906 3 020
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 90 176 357 292 151 826 132 934
Summa tillgångar 3 090 420 3 490 280 2 160 240 2 678 050

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 68 596 68 596 71 298 51 526
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 2 251 17 534
Årets resultat 282 731 0 -4 953 2 238
Summa fritt eget kapital 351 327 68 596 68 596 71 298
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 351 427 68 696 68 696 71 398
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 2 405 940 2 250 520 1 982 380 2 570 540
Summa långfristiga skulder 2 405 940 2 250 520 1 982 380 2 570 540
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 229 999 175 154
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 331 202 1 168 460 105 835 35 220
Övriga kortfristiga skulder 1 625 1 603 3 149 731
Summa kortfristiga skulder 333 056 1 171 060 109 159 36 105
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 3 090 420 3 490 280 2 160 240 2 678 050

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 4 4 4 13
Löner till styrelse & VD 300 300 100 4 019
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 7 869 7 157 6 206 20 224
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 2 498 2 267 2 034 10 361
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 68 596 68 596 68 596 66 345
Övriga ansvarsförbindelser 70 152 68 184 309 439 366 297
Summa ansvarsförbindelser 138 748 136 780 378 035 432 642
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 27,08 % 30,51 % 139,09 % 368,19 %
Soliditet (%) 11,37 % 1,97 % 3,18 % 2,67 %
Avkastning på eget kapital (%) 80,78 % 1 200,78 % 54,23 % -37,93 %
Riskbuffert (%) 5,98 % 22,82 % -1,00 % -1,11 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -9 683,00 % -9 595,25 % -24 821,09 % -3 025,73 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 2 042 1 864 1 577 1 865