Nyckeltal för Addilo Consulting Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 241 248 253 199
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 241 248 253 199
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 88 91 113 102
Personalkostnader 62 25 63 35
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -150 -116 -176 -137
Rörelseresultat 91 132 77 62
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 24 94 41 89
Skatt 10 21 8 20
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 41 85 41 89
Årets resultat 14 73 32 69
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 13 13 21 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 63 60 56 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 41 85 41 89
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -17 9 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 210 210 210 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 10 10 10 10
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 270 2 220 2 220 1 610
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 2 270 2 220 2 220 1 610

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 78 104
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 40 40 40 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 2 3 2
Summa kortfristiga fordringar 42 42 121 106
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 394 396 322 519
Summa kassa och bank 159 183 115 117
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 595 622 558 742
Summa tillgångar 2 865 2 842 2 777 2 352

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 10 10 10 10
Summa bundet eget kapital 110 110 110 110
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 639 565 533 464
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 14 73 32 69
Summa fritt eget kapital 653 638 565 533
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 763 748 675 643
Summa obeskattade reserver 52 35 44 44
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 200 200 200 0
Övriga långfristiga skulder 1 800 1 800 1 800 1 600
Summa långfristiga skulder 2 000 2 000 2 000 1 600
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 4 3 4 1
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 46 54 54 64
Summa kortfristiga skulder 50 57 58 65
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 2 865 2 842 2 777 2 352

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 1 1 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 402,00 % 394,74 % 406,90 % 343,08 %
Soliditet (%) 27,97 % 27,23 % 25,47 % 28,72 %
Avkastning på eget kapital (%) 5,12 % 10,98 % 5,80 % 13,18 %
Riskbuffert (%) 0,58 % 2,20 % 0,79 % 3,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -9,13 % 10,08 % -5,93 % 44,72 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!