Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Acta Publica AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 10 817 6 534 2 163
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0
Total omsättning 10 817 6 534 2 163
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 7 821 2 918 2 874
Personalkostnader 1 518 1 748 624
Avskrivningar 503 203 94
Summa rörelsekostnader -9 842 -4 869 -3 592
Rörelseresultat 975 1 666 -1 429
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 975 1 664 -1 429
Skatt 218 59 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 975 1 664 -1 429
Årets resultat 757 1 604 -1 429
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 0 2 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 975 1 664 -1 429
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 1 219 514 283
Maskiner och inventarier 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 1 219 514 283
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 1 219 514 283

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 1 159 826 832
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 487
Övriga kortfristiga fordringar 1 239 65 38
Summa kortfristiga fordringar 2 398 891 1 357
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0
Summa kassa och bank 148 1 392 299
2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 2 546 2 283 1 656
Summa tillgångar 3 765 2 797 1 938

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 50 50 50
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 175 1 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 1 430
Årets resultat 757 1 604 -1 429
Summa fritt eget kapital 932 1 605 1
2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 982 1 655 51
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 784 72 79
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 228 44 0
Övriga kortfristiga skulder 771 1 026 1 809
Summa kortfristiga skulder 2 783 1 142 1 888
2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 3 765 2 797 1 938

Noter

2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 1 2 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 91,48 % 199,91 % 87,71 %
Soliditet (%) 26,08 % 59,17 % 2,63 %
Avkastning på eget kapital (%) 99,29 % 100,54 % -2 801,96 %
Riskbuffert (%) 25,90 % 59,39 % -73,74 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 9,01 % 25,44 % -66,07 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0