Acasso Productions Aktiebolag

556418-9651 (Stockholm)

Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Acasso Productions Aktiebolag

Information 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 4 724 1 114 2 172 2 409
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 4 724 1 114 2 172 2 409
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 5 738 1 264 431 1 471
Personalkostnader 0 8 1 073 31
Avskrivningar 0 0 32 0
Summa rörelsekostnader -5 738 -1 272 -1 536 -1 502
Rörelseresultat -1 014 -158 636 907
Resultat 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat före skatt -1 014 -157 2 471 903
Skatt 0 0 43 203
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -1 014 -157 638 903
Årets resultat -14 -157 129 700
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 1 4 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 2 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -1 014 -157 638 903
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Koncernbidrag 1 000 0 -2 299 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 1 833 0
Balansräkning 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 1 000 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 000 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa anläggningstillgångar 1 000 0 0 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kundfordringar 77 40 23 21
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 1 000 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 40 39 1 209 648
Summa kortfristiga fordringar 1 117 79 1 232 669
Kassa och bank 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 4 123 1 661 4 287 4 746
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa omsättningstillgångar 5 240 1 741 5 519 5 415
Summa tillgångar 6 240 1 741 5 519 5 415

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Balanserat resultat 1 031 1 188 2 559 1 859
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -14 -157 129 700
Summa fritt eget kapital 1 017 1 031 2 688 2 559
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital 1 137 1 151 2 808 2 679
Summa obeskattade reserver 0 0 0 1 833
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 1 264 11 8
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 2 299 713
Övriga kortfristiga skulder 5 102 326 401 183
Summa kortfristiga skulder 5 103 590 2 711 904
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Summa eget kapital och skulder 6 240 1 741 5 519 5 415

Noter

2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Antal anställda 0 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 1 500 0
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Kassalikviditet (%) 102,68 % 294,92 % 203,58 % 599,00 %
Soliditet (%) 18,22 % 66,11 % 50,88 % 74,42 %
Avkastning på eget kapital (%) -89,18 % -13,64 % 22,72 % 22,41 %
Riskbuffert (%) -16,25 % -9,02 % 11,52 % 16,46 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -21,46 % -14,09 % 29,28 % 37,32 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Läs mer.