Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för ATS Tjänster AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 103 067 106 566 113 095 95 942
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0
Total omsättning 103 067 106 566 113 095 95 942
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 67 976 69 198 77 500 64 291
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 003 3 657 4 040 2 288
Personalkostnader 29 845 29 173 26 573 25 547
Avskrivningar 35 34 35 32
Summa rörelsekostnader -99 859 -102 062 -108 148 -92 158
Rörelseresultat 3 208 4 504 4 947 3 784
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 2 932 4 367 4 919 3 746
Skatt 8 0 -4 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 2 922 4 358 4 921 3 766
Årets resultat -313 -64 -230 -147
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 18 0 0 7
Räntekostnader till koncernföretag 301 0 25 23
Externa räntekostnader 3 146 1 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 2 922 4 358 4 921 3 766
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -3 237 -4 431 -5 153 -3 893
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 10 9 -2 -20
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 37 72 106 141
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 37 72 106 141
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 5 5 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 5 5 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 38 77 111 141

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 24 468 30 648 24 558 27 326
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 157 140 0 90
Övriga kortfristiga fordringar 10 929 9 990 4 086 8 223
Summa kortfristiga fordringar 35 554 40 778 28 644 35 639
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 35 554 40 778 28 644 35 639
Summa tillgångar 35 592 40 855 28 755 35 780

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 5 106 5 170 5 400 5 547
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -313 -64 -230 -147
Summa fritt eget kapital 4 793 5 106 5 170 5 400
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 4 913 5 226 5 290 5 520
Summa obeskattade reserver 3 13 22 20
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 7 257 7 164 6 452 10 430
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 19 021 21 752 9 231 9 414
Övriga kortfristiga skulder 4 398 6 700 7 760 10 396
Summa kortfristiga skulder 30 676 35 616 23 443 30 240
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 35 592 40 855 28 755 35 780

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 39 40 38 38
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 115,90 % 114,49 % 122,19 % 117,85 %
Soliditet (%) 13,81 % 12,82 % 18,45 % 15,47 %
Avkastning på eget kapital (%) 59,45 % 83,24 % 92,74 % 68,04 %
Riskbuffert (%) 8,07 % 10,61 % 17,09 % 10,51 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 2,54 % 3,95 % 4,33 % 3,90 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0