Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för ATS Kraftservice Aktiebolag

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 372 711 443 821 334 403 307 946
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 317 0 2 185
Total omsättning 375 028 443 821 334 405 308 131
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 312 859 352 602 260 967 220 529
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 14 753 16 158 5 753 4 960
Personalkostnader 60 571 65 421 76 115 72 602
Avskrivningar 95 142 141 141
Summa rörelsekostnader -388 278 -434 323 -342 976 -298 232
Rörelseresultat -13 250 9 316 -8 591 9 898
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -16 752 7 197 -9 800 9 112
Skatt 14 18 108 -105
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -16 786 7 197 -9 803 9 094
Årets resultat -3 616 -2 304 -153 -919
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 655 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 17 51 29 45
Räntekostnader till koncernföretag 4 180 2 157 1 237 844
Externa räntekostnader 28 13 4 5
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -16 786 7 197 -9 803 9 094
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 13 150 -9 483 9 755 -10 136
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 34 0 3 18
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 250 259 268 276
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 69 155 288 338
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 319 414 556 614
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 655 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 174 72 59 167
Summa finansiella anläggningstillgångar 10 174 13 152 13 139 10 167
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 10 493 13 566 13 695 10 781

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 99 928 79 097 80 977 70 599
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 19 405 3 454 9 968 5 951
Övriga kortfristiga fordringar 98 162 143 002 63 868 50 042
Summa kortfristiga fordringar 217 495 225 553 154 813 126 592
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 217 495 225 553 154 813 126 592
Summa tillgångar 227 988 239 119 168 508 137 373

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 150 150 150 150
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 100 100 100 100
Summa bundet eget kapital 250 250 250 250
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 1 931 4 235 4 388 5 307
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 3 979 0 0 0
Årets resultat -3 616 -2 304 -153 -919
Summa fritt eget kapital 2 294 1 931 4 235 4 388
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 2 544 2 181 4 485 4 638
Summa obeskattade reserver 36 70 70 73
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 140 11 17 20
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 20 579 41 476 37 073 20 343
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 177 095 172 450 91 232 88 072
Övriga kortfristiga skulder 27 594 22 931 35 631 24 227
Summa kortfristiga skulder 225 268 236 857 163 936 132 642
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 227 988 239 119 168 508 137 373

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 73 77 86 82
Löner till styrelse & VD 1 486 1 075 1 985 1 355
Varav tantiem till styrelse & VD 342 0 402 213
Löner till övriga anställda 34 352 37 437 37 889 37 583
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 16 386 19 134 20 383 19 122
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 106 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 106 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 96,55 % 95,23 % 94,44 % 95,44 %
Soliditet (%) 1,13 % 0,93 % 2,69 % 3,42 %
Avkastning på eget kapital (%) -653,02 % 322,36 % -216,09 % 193,83 %
Riskbuffert (%) -7,38 % 3,00 % -5,84 % 6,60 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -5,63 % 1,13 % -3,30 % 2,68 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 491 500 464 475