Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 20 104 000 18 991 000 19 792 000 13 975 000
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 63 000 203 000 30 000 0
Total omsättning 20 167 000 19 194 000 19 822 000 13 975 000
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 3 918 000 3 811 000 4 408 000 3 547 000
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 622 000 1 245 000 1 608 000 1 073 000
Personalkostnader 12 266 000 11 860 000 11 782 000 7 996 000
Avskrivningar 698 000 670 000 657 000 115 000
Summa rörelsekostnader -18 504 000 -17 586 000 -18 455 000 -12 731 000
Rörelseresultat 1 523 000 1 456 000 1 276 000 1 203 000
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 1 394 000 1 270 000 1 039 000 1 103 000
Skatt 264 000 279 000 218 000 253 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 394 000 1 270 000 1 039 000 1 103 000
Årets resultat 1 130 000 991 000 821 000 850 000
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 -128 000 -91 000 -25 000
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 12 000 13 000 9 000 5 000
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 121 000 162 000 175 000 73 000
Övriga finansiella kostnader 250 000 319 000 242 000 53 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 394 000 1 270 000 1 039 000 1 103 000
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 12 814 000 11 460 000 11 768 000 6 776 000
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 231 000 3 718 000 4 207 000 390 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 14 045 000 15 178 000 15 975 000 7 166 000
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 164 000 199 000 215 000 203 000
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 331 000 340 000 372 000 369 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 495 000 539 000 587 000 572 000
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2 293 000 279 000 289 000 694 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 317 000 300 000 311 000 694 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 16 857 000 16 017 000 16 873 000 8 432 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 4 206 000 3 395 000 4 146 000 3 105 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 738 000 2 268 000 2 359 000 1 432 000
Summa kortfristiga fordringar 6 944 000 5 663 000 6 505 000 4 537 000
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 112 000 1 930 000 997 000 239 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 9 056 000 7 593 000 7 502 000 4 776 000
Summa tillgångar 25 913 000 23 610 000 24 375 000 13 208 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 283 000 282 000 281 127 193 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 283 000 282 000 281 127 193 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 9 580 000 8 823 000 8 266 870 4 422 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 130 000 991 000 821 000 850 000
Summa fritt eget kapital 10 710 000 9 814 000 9 087 870 5 272 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 10 993 000 10 096 000 9 369 000 5 465 000
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 288 000 432 000 494 000 156 000
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 2 500 000 2 500 000 3 200 000 0
Skulder till kreditinstitut, långa 1 012 000 501 000 857 000 2 865 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 3 214 000 2 881 000 3 688 000 697 000
Summa långfristiga skulder 6 726 000 5 882 000 7 745 000 3 562 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 813 000 37 000 688 000
Leverantörsskulder 1 097 000 842 000 869 000 854 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 6 809 000 5 545 000 5 861 000 2 483 000
Summa kortfristiga skulder 7 906 000 7 200 000 6 767 000 4 025 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 25 913 000 23 610 000 24 375 000 13 208 000

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 15647 15271 14680 10037
Löner till styrelse & VD 69 000 61 000 55 000 46 000
Varav tantiem till styrelse & VD 24 000 17 000 15 000 10 000
Löner till övriga anställda 9 268 000 8 932 000 8 624 000 5 659 000
Varav resultatlön till övriga anställda 255 000 232 000 249 000 162 000
Sociala kostnader 2 767 000 2 715 000 2 752 000 2 111 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 36 000
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 36 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 1 000
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 1 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 114,55 % 105,46 % 110,86 % 118,66 %
Soliditet (%) 42,42 % 42,76 % 38,44 % 41,38 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,68 % 12,58 % 11,09 % 20,18 %
Riskbuffert (%) 4,28 % 3,74 % 3,10 % 7,64 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,09 % 4,15 % 3,14 % 6,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 597 589 591 568
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!
Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 919 000 986 000 701 000 601 000
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 360 000 303 000 271 000 230 000
Total omsättning 1 279 000 1 289 000 972 000 831 000
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 016 000 1 020 000 741 000 452 000
Personalkostnader 232 000 184 000 225 000 188 000
Avskrivningar 36 000 41 000 34 000 34 000
Summa rörelsekostnader -1 284 000 -1 245 000 -1 000 000 -674 000
Rörelseresultat -323 000 -68 000 -140 000 -69 000
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 98 000 338 000 274 000 763 000
Skatt 19 000 -11 000 -2 000 -1 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 79 000 376 000 300 000 684 000
Årets resultat 579 000 349 000 549 000 792 000
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 348 000 409 000 562 000 801 000
Ränteintäkter från koncernföretag 140 000 135 000 38 000 37 000
Externa ränteintäkter 1 000 3 000 2 000 0
Räntekostnader till koncernföretag 14 000 0 6 000 1 000
Externa räntekostnader 96 000 0 161 000 82 000
Övriga finansiella kostnader 163 000 334 000 64 000 18 000
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 79 000 376 000 300 000 684 000
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 500 000 0 273 000 28 000
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 19 000 -38 000 -26 000 79 000
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 9 000 161 000 61 000 12 000
Summa immateriella anläggningstillgångar 9 000 161 000 61 000 12 000
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 125 000 142 000 155 000 137 000
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 125 000 142 000 155 000 137 000
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 348 000 409 000 562 000 801 000
Fordringar på koncern- och intresseföretag 5 745 000 5 745 000 4 745 000 4 045 000
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 129 000 83 000 0 674 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 202 000 14 197 000 13 266 000 6 818 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 14 336 000 14 500 000 13 482 000 6 967 000

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 4 000 1 000 1 000 21 000
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 493 000 1 357 000 2 215 000 1 693 000
Övriga kortfristiga fordringar 249 000 715 000 659 000 916 000
Summa kortfristiga fordringar 2 746 000 2 073 000 2 875 000 2 630 000
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 156 000 889 000 133 000 32 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 3 902 000 2 962 000 3 008 000 2 662 000
Summa tillgångar 18 238 000 17 462 000 16 490 000 9 629 000

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 283 000 282 000 281 127 193 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 47 000 47 000 47 000 47 000
Summa bundet eget kapital 330 000 329 000 328 127 240 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 8 484 000 8 809 000 8 119 870 4 009 000
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 579 000 349 000 549 000 792 000
Summa fritt eget kapital 9 063 000 9 158 000 8 668 870 4 801 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 9 393 000 9 487 000 8 997 000 5 041 000
Summa obeskattade reserver 101 000 120 000 82 000 57 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 36 000 66 000 100 000 252 000
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 2 500 000 2 500 000 3 200 000 2 340 000
Skulder till kreditinstitut, långa 1 612 000 500 000 1 255 000 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 311 000 489 000 348 000 488 000
Summa långfristiga skulder 4 423 000 3 489 000 4 803 000 2 828 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 856 000 37 000 565 000
Leverantörsskulder 173 000 151 000 153 000 152 000
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 2 253 000 2 416 000 1 952 000 615 000
Övriga kortfristiga skulder 1 859 000 877 000 366 000 119 000
Summa kortfristiga skulder 4 285 000 4 300 000 2 508 000 1 451 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 18 238 000 17 462 000 16 490 000 9 629 000

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 173 146 140 124
Löner till styrelse & VD 24 000 21 000 19 000 18 000
Varav tantiem till styrelse & VD 9 000 7 000 6 000 4 000
Löner till övriga anställda 130 000 98 000 114 000 101 000
Varav resultatlön till övriga anställda 13 000 6 000 15 000 10 000
Sociala kostnader 84 000 63 000 72 000 60 000
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 85 000 30 000 171 000 176 000
Summa ansvarsförbindelser 85 000 30 000 171 000 176 000
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 622 669 565 120 0 386 884
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 91,06 % 68,88 % 119,94 % 183,46 %
Soliditet (%) 51,91 % 54,84 % 54,93 % 52,79 %
Avkastning på eget kapital (%) 0,83 % 3,93 % 3,31 % 13,46 %
Riskbuffert (%) -1,20 % -0,20 % 0,07 % 5,80 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -21,11 % 4,26 % 9,84 % 97,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 890 815 950 960
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!