Nyckeltal för ADP Alldoor Portar Aktiebolag

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 56 844 53 444 46 492 54 652
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 93 82 35 7
Total omsättning 56 937 53 526 46 527 54 659
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 30 324 29 109 24 750 29 129
Handelsvaror 140 954 0 0
Övriga externa kostnader 5 651 4 464 5 200 6 667
Personalkostnader 16 838 14 893 15 790 16 239
Avskrivningar 8 0 34 50
Summa rörelsekostnader -52 961 -49 420 -45 774 -52 085
Rörelseresultat 3 977 4 106 753 2 573
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 3 336 2 873 363 1 756
Skatt 275 636 99 409
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 782 3 863 518 2 376
Årets resultat 960 2 237 263 1 347
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 5 11 9
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 195 248 246 206
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 782 3 863 518 2 376
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -2 100 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -446 -990 -155 -620
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 31 0 0 34
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 31 0 0 34
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 200 158 139 103
Summa finansiella anläggningstillgångar 5 572 5 530 5 511 5 475
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 5 603 5 530 5 511 5 510

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 11 514 11 475 11 576 11 410
Summa varulager 11 514 11 475 11 576 11 410
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 11 910 8 841 10 233 11 979
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 666 4 286 1 651 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 626 980 1 346 836
Summa kortfristiga fordringar 17 202 14 107 13 230 12 815
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 823 1 101 236 412
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 29 539 26 682 25 042 24 637
Summa tillgångar 35 142 32 212 30 554 30 146

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 10 846 8 609 8 345 6 998
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 960 2 237 263 1 347
Summa fritt eget kapital 11 806 10 846 8 608 8 345
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 11 926 10 966 8 728 8 465
Summa obeskattade reserver 2 210 1 765 775 620
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 400 800 2 941 2 787
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 142 2 142 2 142 2 142
Övriga långfristiga skulder 3 979 4 411 4 787 4 970
Summa långfristiga skulder 6 521 7 353 9 870 9 899
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 400 400 400 400
Leverantörsskulder 4 781 2 682 2 564 2 851
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 5 740 5 350 3 547 4 019
Övriga kortfristiga skulder 3 563 3 696 4 670 3 892
Summa kortfristiga skulder 14 484 12 128 11 181 11 162
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 35 142 32 212 30 554 30 146

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 22 19 19 19
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 5 500 5 500 5 500 5 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 5 200 5 200 5 200 5 200
Summa säkerheter 10 700 10 700 10 700 10 700
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 7 065 7 034 7 339 7 483
Summa ansvarsförbindelser 7 065 7 034 7 339 7 483
Beviljad checkräkningskredit 3 500 3 500 3 500 3 500
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 1 741 1 187
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 124,45 % 125,40 % 120,44 % 118,50 %
Soliditet (%) 38,57 % 38,08 % 30,44 % 29,60 %
Avkastning på eget kapital (%) 27,90 % 31,49 % 5,57 % 26,63 %
Riskbuffert (%) 10,41 % 11,52 % 1,34 % 7,59 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 6,31 % 6,76 % 0,59 % 3,97 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!