Nyckeltal för AB Mälaröåkarna

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 260 2 445 2 367 2 152
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 27 19 22 28
Total omsättning 2 287 2 464 2 389 2 180
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 4
Övriga externa kostnader 768 627 627 338
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 506 468 443 428
Summa rörelsekostnader -1 274 -1 095 -1 070 -770
Rörelseresultat 1 012 1 368 1 318 1 411
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 291 613 562 835
Skatt 19 68 121 -2
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 417 707 681 902
Årets resultat 71 245 441 336
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 20 15
Externa ränteintäkter 13 18 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 259 311 339 190
Externa räntekostnader 349 369 318 334
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 417 707 681 902
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -200 -300 0 -500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -126 -94 -119 -67
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 21 650 21 450 20 877 20 902
Maskiner 541 561 238 208
Inventarier 71 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 22 262 22 011 21 115 21 110
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 22 262 22 011 21 115 21 110

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 88 11 414 404
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 407 414 438 403
Övriga kortfristiga fordringar 134 71 38 98
Summa kortfristiga fordringar 629 496 890 905
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 391 713 192 197
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 1 020 1 209 1 082 1 102
Summa tillgångar 23 281 23 219 22 197 22 212

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 111 111 111 111
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 111 111 111 111
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 2 625 2 381 1 940 1 604
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 71 245 441 336
Summa fritt eget kapital 2 696 2 626 2 381 1 940
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 2 807 2 737 2 492 2 051
Summa obeskattade reserver 754 629 534 415
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 12 101 12 337 12 573 12 809
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 5 621 5 405 5 099 4 810
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 17 722 17 742 17 672 17 619
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 236 236 236 236
Leverantörsskulder 13 11 46 11
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 380 1 135 502 1 278
Övriga kortfristiga skulder 369 731 715 602
Summa kortfristiga skulder 1 998 2 113 1 499 2 127
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 23 281 23 219 22 197 22 212

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 13 500 13 500 13 500 13 500
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 13 500 13 500 13 500 13 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 51,05 % 57,22 % 72,18 % 51,81 %
Soliditet (%) 14,44 % 13,78 % 13,00 % 10,61 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,40 % 22,09 % 23,60 % 38,27 %
Riskbuffert (%) 1,35 % 2,58 % 2,63 % 3,78 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -8,45 % 1,10 % 1,01 % 17,57 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!