Nyckeltal för A.Heliz AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 628 3 197
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 14 0
Total omsättning 2 642 3 197
Rörelsens kostnader 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 1 037 2 027
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 811 952
Personalkostnader 618 156
Avskrivningar 9 4
Summa rörelsekostnader -2 475 -3 139
Rörelseresultat 166 58
Resultat 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 100 57
Skatt 23 17
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 142 57
Årets resultat 78 40
Jämförelsestörande poster 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 24 1
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 142 57
Bokslutsdispositioner 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner -42 0
Balansräkning 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 22 29
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 212 0
Summa materiella anläggningstillgångar 234 29
Finansiella anläggningstillgångar 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 234 29

Omsättningstillgångar

Varulager 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 104 104
Summa varulager 104 104
Kortfristiga fordringar 2018-12 2017-12
Kundfordringar 71 21
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 239 97
Summa kortfristiga fordringar 310 118
Kassa och bank 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 57 144
2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 471 366
Summa tillgångar 705 395

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 40 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat 78 40
Summa fritt eget kapital 118 40
2018-12 2017-12
Summa eget kapital 168 90
Summa obeskattade reserver 42 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 333 45
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 162 259
Summa kortfristiga skulder 495 304
2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 705 395

Noter

2018-12 2017-12
Antal anställda 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 50 50
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 50 50
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 74,14 % 86,18 %
Soliditet (%) 28,22 % 22,78 %
Avkastning på eget kapital (%) 71,37 % 63,33 %
Riskbuffert (%) 18,80 % 14,35 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 4,49 % 1,75 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!