Nyckeltal för A-Sanering i Östergötland AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 939 7 582 7 004 7 690
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 68 0 0 0
Total omsättning 7 007 7 582 7 004 7 690
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 1 758 2 132 1 882 2 918
Övriga externa kostnader 1 231 1 198 1 016 1 032
Personalkostnader 3 604 3 666 3 504 2 897
Avskrivningar 61 61 87 83
Summa rörelsekostnader -6 654 -7 057 -6 489 -6 930
Rörelseresultat 353 525 514 760
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt 276 389 368 568
Skatt 49 90 90 125
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 352 519 504 757
Årets resultat 227 299 278 443
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 1 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 2 6 11 4
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 352 519 504 757
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -76 -130 -136 -189
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 80 142 203 195
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 80 142 203 195
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 80 142 203 195

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 15 19 19 22
Summa varulager 15 19 19 22
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 501 422 844 578
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 69 19 96 138
Summa kortfristiga fordringar 570 441 940 716
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 469 1 112 968 1 293
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 2 054 1 572 1 927 2 031
Summa tillgångar 2 134 1 713 2 130 2 226

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 16 16 16 16
Summa bundet eget kapital 116 116 116 116
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 479 281 202 260
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 227 299 278 443
Summa fritt eget kapital 706 580 480 703
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 822 696 596 819
Summa obeskattade reserver 724 649 519 383
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 36 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 11 0 61 0
Summa långfristiga skulder 11 36 61 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 362 103 270 325
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 214 230 683 699
Summa kortfristiga skulder 576 333 953 1 024
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 2 134 1 713 2 130 2 226

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 7 8 6 6
Löner till styrelse & VD 665 615 693 62
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 1 877 1 593 1 676 1 270
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 783 871 975 699
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 550 550 550 550
Summa ansvarsförbindelser 550 550 550 550
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 300 300 200 500
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 353,99 % 466,37 % 200,21 % 196,19 %
Soliditet (%) 63,52 % 68,55 % 45,94 % 49,47 %
Avkastning på eget kapital (%) 25,97 % 44,20 % 51,51 % 68,74 %
Riskbuffert (%) 16,33 % 29,54 % 23,22 % 33,83 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 5,04 % 6,77 % 7,04 % 9,79 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 363 276 395 222
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!