Nyckeltal för 4Säsonger Catering AB

Information 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 16 458 18 189 16 410 16 219
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 737 1 852 1 832 1 464
Total omsättning 17 195 20 041 18 242 17 683
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 8 831 10 856 9 789 9 276
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 670 3 398 2 710 2 823
Personalkostnader 5 718 5 870 5 841 5 347
Avskrivningar 36 31 19 17
Summa rörelsekostnader -17 255 -20 155 -18 359 -17 463
Rörelseresultat -60 -114 -116 221
Resultat 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat före skatt -61 -126 -129 219
Skatt 0 0 0 53
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -61 -126 -129 219
Årets resultat -61 -126 -129 165
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 1 13 12 2
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -61 -126 -129 219
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 90 28 30 32
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 86 144 84 0
Summa materiella anläggningstillgångar 176 172 114 32
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa anläggningstillgångar 176 172 114 32

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kundfordringar 988 1 494 1 243 1 476
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 560 728 549 93
Summa kortfristiga fordringar 1 548 2 222 1 792 1 569
Kassa och bank 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 141 154 408 166
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa omsättningstillgångar 1 689 2 376 2 201 1 735
Summa tillgångar 1 865 2 548 2 315 1 766

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Balanserat resultat 52 178 167 1
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 140 0
Årets resultat -61 -126 -129 165
Summa fritt eget kapital -9 52 178 166
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital 41 102 228 216
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 617 1 072 921 359
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 1 208 1 374 1 166 1 191
Summa kortfristiga skulder 1 825 2 446 2 087 1 550
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Summa eget kapital och skulder 1 865 2 548 2 315 1 766

Noter

2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Antal anställda 12 12 12 12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 140 140 140 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 140 140 140 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12
Kassalikviditet (%) 92,55 % 97,14 % 105,41 % 111,94 %
Soliditet (%) 2,20 % 4,00 % 9,85 % 12,23 %
Avkastning på eget kapital (%) -148,78 % -123,53 % -56,58 % 101,39 %
Riskbuffert (%) -3,27 % -4,97 % -5,63 % 12,39 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,38 % -0,76 % -0,86 % 1,34 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!