Nyckeltal för 450 Gradi AB

Information 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 16 685 15 204 13 803 6 875
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 236 443 168 0
Total omsättning 16 921 15 647 13 971 6 875
Rörelsens kostnader 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 4 828 4 691 4 487 2 188
Övriga externa kostnader 2 306 2 263 1 920 1 408
Personalkostnader 8 889 7 491 5 494 2 748
Avskrivningar 311 333 319 95
Summa rörelsekostnader -16 334 -14 778 -12 220 -6 439
Rörelseresultat 587 869 1 751 437
Resultat 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Resultat före skatt 576 847 1 720 430
Skatt 131 194 391 103
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 576 847 1 720 430
Årets resultat 445 653 1 329 327
Jämförelsestörande poster 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 11 22 32 7
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 576 847 1 720 430
Bokslutsdispositioner 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 439 546 507 653
Inventarier 506 710 806 279
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 11 11 11 12
Summa materiella anläggningstillgångar 956 1 267 1 324 944
Finansiella anläggningstillgångar 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Summa anläggningstillgångar 956 1 267 1 324 944

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 130 100 103 4
Summa varulager 130 100 103 4
Kortfristiga fordringar 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Kundfordringar 0 0 0 85
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 124 124
Övriga kortfristiga fordringar 418 523 165 506
Summa kortfristiga fordringar 418 523 289 715
Kassa och bank 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 2 684 2 190 1 789 1 034
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Summa omsättningstillgångar 3 231 2 814 2 181 1 753
Summa tillgångar 4 188 4 081 3 505 2 697

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Balanserat resultat 2 506 1 853 523 197
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 445 653 1 329 327
Summa fritt eget kapital 2 951 2 506 1 852 524
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Summa eget kapital 3 001 2 556 1 902 574
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 367 567
Summa långfristiga skulder 0 0 367 567
Kortfristiga skulder 2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Skulder till kreditinstitut, korta 0 167 0 0
Leverantörsskulder 463 410 290 842
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 723 948 946 715
Summa kortfristiga skulder 1 186 1 525 1 236 1 557
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Summa eget kapital och skulder 4 188 4 081 3 505 2 697

Noter

2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Antal anställda 20 17 10 7
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Företagsinteckningar 600 600 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 600 0
Summa säkerheter 600 600 600 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-05 2020-05 2019-05 2018-05
Kassalikviditet (%) 261,55 % 177,90 % 168,12 % 112,33 %
Soliditet (%) 71,66 % 62,63 % 54,27 % 21,28 %
Avkastning på eget kapital (%) 19,19 % 33,14 % 90,43 % 74,91 %
Riskbuffert (%) 13,09 % 19,85 % 47,99 % 15,87 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,39 % 5,43 % 12,23 % 6,15 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!