Nyckeltal för 450 Gradi AB

Information 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 16 008 16 685 15 204 13 803
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 244 236 443 168
Total omsättning 16 252 16 921 15 647 13 971
Rörelsens kostnader 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 4 329 4 828 4 691 4 487
Övriga externa kostnader 3 504 2 306 2 263 1 920
Personalkostnader 6 741 8 889 7 491 5 494
Avskrivningar 370 311 333 319
Summa rörelsekostnader -14 944 -16 334 -14 778 -12 220
Rörelseresultat 1 308 587 869 1 751
Resultat 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Resultat före skatt 1 303 576 847 1 720
Skatt 289 131 194 391
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 1 303 576 847 1 720
Årets resultat 1 014 445 653 1 329
Jämförelsestörande poster 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 5 11 22 32
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 1 303 576 847 1 720
Bokslutsdispositioner 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 612 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 612 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 442 439 546 507
Inventarier 1 579 506 710 806
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 11 11 11 11
Summa materiella anläggningstillgångar 2 032 956 1 267 1 324
Finansiella anläggningstillgångar 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Summa anläggningstillgångar 2 644 956 1 267 1 324

Omsättningstillgångar

Varulager 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 85 130 100 103
Summa varulager 85 130 100 103
Kortfristiga fordringar 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 124
Övriga kortfristiga fordringar 864 418 523 165
Summa kortfristiga fordringar 864 418 523 289
Kassa och bank 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 128 2 684 2 190 1 789
2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Summa omsättningstillgångar 2 077 3 231 2 814 2 181
Summa tillgångar 4 722 4 188 4 081 3 505

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Aktiekapital 50 50 50 50
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50 50 50
Fritt eget kapital 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Balanserat resultat 1 931 2 506 1 853 523
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 1 014 445 653 1 329
Summa fritt eget kapital 2 945 2 951 2 506 1 852
2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Summa eget kapital 2 995 3 001 2 556 1 902
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 367
Summa långfristiga skulder 0 0 0 367
Kortfristiga skulder 2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 167 0
Leverantörsskulder 893 463 410 290
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 833 723 948 946
Summa kortfristiga skulder 1 726 1 186 1 525 1 236
2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Summa eget kapital och skulder 4 722 4 188 4 081 3 505

Noter

2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Antal anställda 20 20 17 10
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Företagsinteckningar 600 600 600 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 600
Summa säkerheter 600 600 600 600
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2022-05 2021-05 2020-05 2019-05
Kassalikviditet (%) 115,41 % 261,55 % 177,90 % 168,12 %
Soliditet (%) 63,43 % 71,66 % 62,63 % 54,27 %
Avkastning på eget kapital (%) 43,51 % 19,19 % 33,14 % 90,43 %
Riskbuffert (%) 27,41 % 13,09 % 19,85 % 47,99 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 8,11 % 3,39 % 5,43 % 12,23 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!