Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för 2 Ess bygg AB

Information 2020-01
Valuta KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-01
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 144
Aktiverat arbete för egen räkning 0
Övriga rörelseintäkter 0
Total omsättning 144
Rörelsens kostnader 2020-01
Försäljningskostnader 0
Administrationskostnader 0
Kostnader för forskning och utveckling 0
Övriga rörelsekostnader 0
Förändring lager mm 0
Råvaror och förnödenheter 76
Handelsvaror 0
Övriga externa kostnader 45
Personalkostnader 0
Avskrivningar 2
Summa rörelsekostnader -123
Rörelseresultat 21
Resultat 2020-01
Resultat före skatt 21
Skatt 5
Minoritetsintressen 0
Resultat efter finansnetto 21
Årets resultat 16
Jämförelsestörande poster 2020-01
Jämförelsestörande poster 0
Finansiella poster 2020-01
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0
Externa ränteintäkter 0
Räntekostnader till koncernföretag 0
Externa räntekostnader 0
Övriga finansiella kostnader 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-01
Extraordinära intäkter 0
Extraordinära kostnader 0
Summa extraordinära poster 0
Resultat före bokslutsdispositioner 21
Bokslutsdispositioner 2020-01
Koncernbidrag 0
Aktieägartillskott 0
Bokslutsdispositioner 0
Balansräkning 2020-01
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-01
Balanserade utgifter 0
Patent, licenser mm 0
Goodwill 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-01
Byggnader och mark 0
Maskiner 0
Inventarier 43
Maskiner och inventarier 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0
Summa materiella anläggningstillgångar 43
Finansiella anläggningstillgångar 2020-01
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0
Lån till delägare & närstående 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0
2020-01
Summa anläggningstillgångar 43

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-01
Pågående arbeten för annans räkning 0
Övrigt varulager 0
Summa varulager 0
Kortfristiga fordringar 2020-01
Kundfordringar 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0
Övriga kortfristiga fordringar 0
Summa kortfristiga fordringar 0
Kassa och bank 2020-01
Summa kortfristiga placeringar 0
Summa kassa och bank 44
2020-01
Summa omsättningstillgångar 44
Summa tillgångar 87

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-01
Aktiekapital 50
Överkursfond 0
Uppskrivningsfond 0
Övrigt bundet eget kapital 0
Summa bundet eget kapital 50
Fritt eget kapital 2020-01
Balanserat resultat 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0
Årets resultat 16
Summa fritt eget kapital 16
2020-01
Summa eget kapital 66
Summa obeskattade reserver 0
Minoritetsintressen 0
Summa avsättningar 0
Långfristiga skulder 2020-01
Obligationslån 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0
Övriga långfristiga skulder 0
Summa långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2020-01
Skulder till kreditinstitut, korta 0
Leverantörsskulder 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0
Övriga kortfristiga skulder 21
Summa kortfristiga skulder 21
2020-01
Summa eget kapital och skulder 87

Noter

2020-01
Antal anställda 0
Löner till styrelse & VD 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0
Löner till övriga anställda 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0
Sociala kostnader 0
2020-01
Företagsinteckningar 0
Fastighetsinteckningar 0
Övriga säkerheter 0
Summa säkerheter 0
Villkorat aktieägartillskott 0
Övriga ansvarsförbindelser 0
Summa ansvarsförbindelser 0
Beviljad checkräkningskredit 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0
Utdelning 0
2020-01
Kassalikviditet (%) 209,52 %
Soliditet (%) 75,86 %
Avkastning på eget kapital (%) 31,82 %
Riskbuffert (%) 24,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 14,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0