Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för 2 Ess bygg AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2021-01 2020-01
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 11

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-01 2020-01
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 319 144
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 319 144
Rörelsens kostnader 2021-01 2020-01
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 194 76
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 112 45
Personalkostnader 4 0
Avskrivningar 12 2
Summa rörelsekostnader -322 -123
Rörelseresultat -2 21
Resultat 2021-01 2020-01
Resultat före skatt -2 21
Skatt 1 5
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto -2 21
Årets resultat -3 16
Jämförelsestörande poster 2021-01 2020-01
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2021-01 2020-01
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0
Externa räntekostnader 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-01 2020-01
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -2 21
Bokslutsdispositioner 2021-01 2020-01
Koncernbidrag 0 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2021-01 2020-01
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-01 2020-01
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2021-01 2020-01
Byggnader och mark 0 0
Maskiner 0 0
Inventarier 44 43
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 44 43
Finansiella anläggningstillgångar 2021-01 2020-01
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0
2021-01 2020-01
Summa anläggningstillgångar 44 43

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-01 2020-01
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-01 2020-01
Kundfordringar 54 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0
Summa kortfristiga fordringar 54 0
Kassa och bank 2021-01 2020-01
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 15 44
2021-01 2020-01
Summa omsättningstillgångar 69 44
Summa tillgångar 114 87

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-01 2020-01
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2021-01 2020-01
Balanserat resultat 16 0
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -3 16
Summa fritt eget kapital 13 16
2021-01 2020-01
Summa eget kapital 63 66
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2021-01 2020-01
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder 2021-01 2020-01
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0
Leverantörsskulder 6 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0
Övriga kortfristiga skulder 44 21
Summa kortfristiga skulder 50 21
2021-01 2020-01
Summa eget kapital och skulder 114 87

Noter

2021-01 2020-01
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2021-01 2020-01
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2021-01 2020-01
Kassalikviditet (%) 138,00 % 209,52 %
Soliditet (%) 55,26 % 75,86 %
Avkastning på eget kapital (%) -3,17 % 31,82 %
Riskbuffert (%) -1,75 % 24,14 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,63 % 14,58 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0