Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Östermalms Transport AB

Information 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 5 891 4 924 3 684 2 742
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 2 103 0 0
Total omsättning 5 893 5 027 3 684 2 742
Rörelsens kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 2 402 2 217 1 717 1 407
Personalkostnader 2 352 1 590 1 169 573
Avskrivningar 1 011 573 385 208
Summa rörelsekostnader -5 765 -4 380 -3 271 -2 188
Rörelseresultat 128 647 413 554
Resultat 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat före skatt 29 420 457 562
Skatt 5 90 95 120
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 29 610 394 554
Årets resultat 24 330 362 442
Jämförelsestörande poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 33 26
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 116 70 52 26
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 29 610 394 554
Bokslutsdispositioner 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -190 63 8
Balansräkning 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 4 880 3 722 2 610 942
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 880 3 722 2 610 942
Finansiella anläggningstillgångar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 33 26
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 737 533 533 336
Summa finansiella anläggningstillgångar 737 533 533 336
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa anläggningstillgångar 5 617 4 255 3 143 1 277

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kundfordringar 0 0 86 91
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 1 057 639 506 277
Summa kortfristiga fordringar 1 057 639 592 368
Kassa och bank 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 570 607 999 1 088
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa omsättningstillgångar 1 627 1 245 1 590 1 456
Summa tillgångar 7 244 5 500 4 734 2 733

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0 0 0
Summa bundet eget kapital 100 100 100 100
Fritt eget kapital 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Balanserat resultat 1 266 937 699 357
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 24 330 362 442
Summa fritt eget kapital 1 290 1 267 1 061 799
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital 1 390 1 367 1 161 899
Summa obeskattade reserver 720 720 530 593
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 447 1 723 1 115 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 87
Övriga långfristiga skulder 768 653 733 642
Summa långfristiga skulder 3 215 2 376 1 848 729
Kortfristiga skulder 2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Skulder till kreditinstitut, korta 994 498 594 281
Leverantörsskulder 200 150 253 46
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 725 389 347 185
Summa kortfristiga skulder 1 919 1 037 1 194 512
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Summa eget kapital och skulder 7 244 5 500 4 734 2 733

Noter

2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Antal anställda 5 4 3 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Företagsinteckningar 100 100 100 100
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 4 366 2 950 2 578 893
Summa säkerheter 4 466 3 050 2 678 993
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 125 100
2020-08 2019-08 2018-08 2017-08
Kassalikviditet (%) 84,78 % 120,15 % 133,25 % 284,38 %
Soliditet (%) 26,51 % 34,50 % 32,78 % 48,89 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,51 % 32,15 % 25,39 % 41,47 %
Riskbuffert (%) -0,18 % 10,42 % 7,79 % 19,36 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -1,48 % 10,97 % 9,28 % 19,26 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0