Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Koncernredovisning för Öresundskraft AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 708 500 2 807 600 2 618 000 2 599 340
Aktiverat arbete för egen räkning 21 977 17 198 20 305 20 781
Övriga rörelseintäkter 46 392 15 576 35 852 19 066
Total omsättning 2 776 869 2 840 374 2 674 157 2 639 187
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 708 460 736 087 303 332 305 554
Handelsvaror 628 830 746 621 836 610 818 779
Övriga externa kostnader 362 782 374 957 504 104 519 350
Personalkostnader 313 980 320 982 311 222 277 455
Avskrivningar 312 915 314 541 319 660 313 593
Summa rörelsekostnader -2 326 967 -2 493 188 -2 274 928 -2 234 731
Rörelseresultat 440 837 347 158 396 155 383 102
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 414 986 194 044 361 755 343 094
Skatt 24 141 12 501 53 236 47 530
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 414 986 324 544 361 755 343 094
Årets resultat 220 845 181 543 201 867 162 263
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 798 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 5 0 0
Externa ränteintäkter 4 331 3 603 3 543 3 844
Räntekostnader till koncernföretag 5 778 4 954 4 321 3 915
Externa räntekostnader 31 945 26 779 31 696 35 012
Övriga finansiella kostnader 259 1 730 2 916 5 494
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 414 986 324 544 361 755 343 094
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -170 000 0 -106 652 -133 300
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 -130 500 0 0
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 16 352 17 551 18 749 19 948
Summa immateriella anläggningstillgångar 16 352 17 551 18 749 19 948
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 474 032 502 692 512 674 561 902
Maskiner 3 678 910 3 738 710 3 617 190 3 511 170
Inventarier 13 459 14 244 15 254 17 433
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 208 549 99 038 179 455 184 682
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 374 950 4 354 684 4 324 573 4 275 187
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 2 798 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 27 871 30 311 6 826 11 088
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 205 1 205 1 205 13 888
Summa finansiella anläggningstillgångar 121 510 95 548 51 366 57 440
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 4 512 810 4 467 790 4 394 690 4 352 580

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 74 995 66 789 65 315 67 905
Summa varulager 74 995 66 789 65 315 67 905
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 331 630 384 398 363 669 423 410
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 49 109 68 202 117 503 4 099
Övriga kortfristiga fordringar 520 236 357 547 277 560 381 154
Summa kortfristiga fordringar 900 975 810 147 758 732 808 663
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 366 5 346 945 1 421
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 977 336 882 282 824 992 877 989
Summa tillgångar 5 490 140 5 350 070 5 219 680 5 230 570

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 000 100 000 100 000 100 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 000 20 000 0 0
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000 100 000 100 000
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 2 463 000 2 277 690 2 097 420 1 929 890
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 220 845 181 543 201 867 162 263
Summa fritt eget kapital 2 683 845 2 459 233 2 299 287 2 092 153
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 2 803 840 2 579 230 2 399 290 2 192 150
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 539 834 492 746 500 017 490 929
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 120 085 649 122 685 507 752 661
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 1 300 000 750 000 950 000 975 054
Summa långfristiga skulder 1 420 080 1 399 120 1 635 510 1 727 720
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 31 876 31 876 44 052
Leverantörsskulder 180 620 162 657 284 254 164 718
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 152 577 158 890 12 379 224 431
Övriga kortfristiga skulder 393 187 525 546 356 365 386 572
Summa kortfristiga skulder 726 384 878 969 684 874 819 773
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 5 490 140 5 350 070 5 219 680 5 230 570

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 355 396 354 335
Löner till styrelse & VD 5 630 5 248 4 293 6 988
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 197 117 205 469 198 366 180 582
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 94 711 96 142 95 344 85 817
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 5 640 490
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 5 640 490
Beviljad checkräkningskredit 500 000 0 500 000 525 738
Utnyttjad checkräkningskredit 120 085 0 3 391 49 899
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 124,22 % 92,78 % 110,92 % 98,82 %
Soliditet (%) 51,07 % 48,21 % 45,97 % 41,91 %
Avkastning på eget kapital (%) 14,80 % 12,58 % 15,08 % 15,65 %
Riskbuffert (%) 6,48 % 5,22 % 6,00 % 5,66 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 13,92 % 10,37 % 12,33 % 11,49 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 571 532 572 560

Nyckeltal för Öresundskraft AB

Information 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 1 218 900 1 196 320 1 148 570 1 089 580
Aktiverat arbete för egen räkning 19 802 15 427 19 495 20 524
Övriga rörelseintäkter 45 611 11 177 21 920 19 397
Total omsättning 1 284 313 1 222 924 1 189 985 1 129 501
Rörelsens kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 335 403 329 576 14 853 16 120
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 245 093 284 946 506 206 489 118
Personalkostnader 194 205 187 457 164 076 145 709
Avskrivningar 234 274 236 186 242 609 238 917
Summa rörelsekostnader -1 008 975 -1 038 165 -927 744 -889 864
Rörelseresultat 273 966 184 735 240 330 226 434
Resultat 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat före skatt 246 573 122 705 141 140 -118 444
Skatt -1 546 -3 737 8 535 18 326
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 260 153 237 892 205 192 -20 972
Årets resultat 101 119 51 942 25 953 -140 327
Jämförelsestörande poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 6 163 73 304 0 -202 605
Ränteintäkter från koncernföretag 2 496 2 985 3 226 4 141
Externa ränteintäkter 3 789 2 853 2 736 2 377
Räntekostnader till koncernföretag 5 778 5 463 8 934 12 536
Externa räntekostnader 21 243 26 033 30 118 33 858
Övriga finansiella kostnader 263 1 730 3 016 5 494
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 260 153 237 892 205 192 -20 972
Bokslutsdispositioner 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Koncernbidrag -147 000 -74 500 -106 652 -3 557
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner -13 580 -115 187 -64 052 -97 472
Balansräkning 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 1 083 1 281 1 478 1 675
Summa immateriella anläggningstillgångar 1 083 1 281 1 478 1 675
Materiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Byggnader och mark 121 163 127 789 115 736 142 930
Maskiner 2 761 270 2 788 080 2 624 770 2 552 930
Inventarier 13 359 14 051 14 846 16 002
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 188 337 95 372 150 338 116 044
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 084 129 3 025 292 2 905 690 2 827 906
Finansiella anläggningstillgångar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 6 163 73 304 0 -202 605
Fordringar på koncern- och intresseföretag 702 247 57 774 16 190 25 654
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4 628 2 134 1 200 1 200
Summa finansiella anläggningstillgångar 857 195 194 430 149 177 157 581
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa anläggningstillgångar 3 942 410 3 221 000 3 056 350 2 987 160

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 6 233 7 501 5 290 5 520
Summa varulager 6 233 7 501 5 290 5 520
Kortfristiga fordringar 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kundfordringar 321 620 373 381 341 142 325 032
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 236 675 209 705 431 188 450 888
Övriga kortfristiga fordringar 115 827 120 891 123 158 97 747
Summa kortfristiga fordringar 674 122 703 977 895 488 873 667
Kassa och bank 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 1 401 1 142 945 1 421
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa omsättningstillgångar 681 756 712 620 901 723 880 608
Summa tillgångar 4 624 160 3 933 620 3 958 070 3 867 770

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Aktiekapital 100 000 100 000 100 000 100 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 000 20 000 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000 120 000 120 000
Fritt eget kapital 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Balanserat resultat 316 439 264 496 238 543 378 871
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 101 119 51 942 25 953 -140 327
Summa fritt eget kapital 417 558 316 438 264 496 238 544
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital 537 558 436 438 384 496 358 544
Summa obeskattade reserver 2 195 400 2 181 820 2 066 630 2 002 580
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 8 702 717 3 379 6 860
Långfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 3 382 38 825
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 1 300 000 750 000 950 000 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 950 000
Summa långfristiga skulder 1 300 000 750 000 953 382 988 825
Kortfristiga skulder 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 134 740 124 497 114 163 100 519
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 247 806 236 582 286 224 331 744
Övriga kortfristiga skulder 199 957 203 565 149 794 78 696
Summa kortfristiga skulder 582 503 564 644 550 181 510 959
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Summa eget kapital och skulder 4 624 160 3 933 620 3 958 070 3 867 770

Noter

2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Antal anställda 215 209 186 170
Löner till styrelse & VD 2 498 2 979 3 109 4 234
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 124 270 122 058 106 016 92 290
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 58 811 57 564 48 607 44 856
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 832 300 627 988 656 400 727 562
Summa ansvarsförbindelser 832 300 627 988 656 400 727 562
Beviljad checkräkningskredit 500 000 0 500 000 500 000
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 3 382 38 825
Utdelning 0 0 0 0
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12
Kassalikviditet (%) 115,97 % 124,88 % 162,93 % 171,26 %
Soliditet (%) 46,62 % 51,97 % 48,20 % 47,43 %
Avkastning på eget kapital (%) 12,07 % 11,64 % 10,76 % -1,14 %
Riskbuffert (%) 5,11 % 5,13 % 4,19 % -1,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 19,10 % 17,11 % 14,20 % -6,69 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 590 598 587 568