Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Åstorpshus Nyvång 1:196 AB

Obs! Boksluten har olika längd

Information 2020-12 2019-12
Valuta KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 06

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-12 2019-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 331 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0
Övriga rörelseintäkter 0 0
Total omsättning 331 0
Rörelsens kostnader 2020-12 2019-12
Försäljningskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0
Förändring lager mm 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0
Handelsvaror 0 0
Övriga externa kostnader 95 0
Personalkostnader 0 0
Avskrivningar 15 0
Summa rörelsekostnader -110 0
Rörelseresultat 221 0
Resultat 2020-12 2019-12
Resultat före skatt 123 0
Skatt 147 0
Minoritetsintressen 0 0
Resultat efter finansnetto 123 0
Årets resultat -143 0
Jämförelsestörande poster 2020-12 2019-12
Jämförelsestörande poster 0 0
Finansiella poster 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 28 0
Externa ränteintäkter 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 61 0
Externa räntekostnader 64 0
Övriga finansiella kostnader 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-12 2019-12
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Summa extraordinära poster 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 123 0
Bokslutsdispositioner 2020-12 2019-12
Koncernbidrag -119 0
Aktieägartillskott 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0
Balansräkning 2020-12 2019-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Balanserade utgifter 0 0
Patent, licenser mm 0 0
Goodwill 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Byggnader och mark 3 043 2 850
Maskiner 0 0
Inventarier 0 0
Maskiner och inventarier 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 043 2 850
Finansiella anläggningstillgångar 2020-12 2019-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 382 516
Summa finansiella anläggningstillgångar 382 516
2020-12 2019-12
Summa anläggningstillgångar 3 425 3 366

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-12 2019-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0
Övrigt varulager 0 0
Summa varulager 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-12 2019-12
Kundfordringar 14 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 244 0
Övriga kortfristiga fordringar 9 0
Summa kortfristiga fordringar 267 0
Kassa och bank 2020-12 2019-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0
Summa kassa och bank 0 50
2020-12 2019-12
Summa omsättningstillgångar 267 50
Summa tillgångar 3 691 3 416

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-12 2019-12
Aktiekapital 50 50
Överkursfond 0 0
Uppskrivningsfond 0 0
Övrigt bundet eget kapital 0 0
Summa bundet eget kapital 50 50
Fritt eget kapital 2020-12 2019-12
Balanserat resultat 516 516
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0
Årets resultat -143 0
Summa fritt eget kapital 373 516
2020-12 2019-12
Summa eget kapital 423 566
Summa obeskattade reserver 0 0
Minoritetsintressen 0 0
Summa avsättningar 0 0
Långfristiga skulder 2020-12 2019-12
Obligationslån 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 474 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0
Övriga långfristiga skulder 208 0
Summa långfristiga skulder 2 682 0
Kortfristiga skulder 2020-12 2019-12
Skulder till kreditinstitut, korta 26 0
Leverantörsskulder 21 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 463 2 850
Övriga kortfristiga skulder 77 0
Summa kortfristiga skulder 587 2 850
2020-12 2019-12
Summa eget kapital och skulder 3 691 3 416

Noter

2020-12 2019-12
Antal anställda 0 0
Löner till styrelse & VD 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0
Löner till övriga anställda 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0
Sociala kostnader 0 0
2020-12 2019-12
Företagsinteckningar 0 0
Fastighetsinteckningar 7 000 7 000
Övriga säkerheter 0 0
Summa säkerheter 7 000 7 000
Villkorat aktieägartillskott 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0
Utdelning 0 0
2020-12 2019-12
Kassalikviditet (%) 45,49 % 1,75 %
Soliditet (%) 11,46 % 16,57 %
Avkastning på eget kapital (%) 29,08 % 0,00 %
Riskbuffert (%) 2,90 % 0,00 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -0,60 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0