Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Årebrands Åkeri Aktiebolag

Information 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 7 261 5 049 4 679 3 862
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 50 55 72 2
Total omsättning 7 311 5 104 4 751 3 864
Rörelsens kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 693 3 437 3 009 2 476
Personalkostnader 1 829 1 477 1 106 885
Avskrivningar 762 334 568 574
Summa rörelsekostnader -7 284 -5 248 -4 683 -3 935
Rörelseresultat 27 -388 68 -72
Resultat 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat före skatt -94 -464 -108 -134
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -94 -464 -108 -134
Årets resultat -94 -464 -108 -134
Jämförelsestörande poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 121 76 45 63
Övriga finansiella kostnader 0 0 130 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -94 -464 -108 -134
Bokslutsdispositioner 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Byggnader och mark 0 0 162 162
Maskiner 4 868 5 265 1 452 1 813
Inventarier 23 74 128 178
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 4 891 5 339 1 742 2 153
Finansiella anläggningstillgångar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 90 90 220
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa anläggningstillgångar 4 891 5 429 1 832 2 374

Omsättningstillgångar

Varulager 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kundfordringar 0 134 2 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 732 488 612 371
Summa kortfristiga fordringar 732 622 614 371
Kassa och bank 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 410 779 196 382
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa omsättningstillgångar 1 142 1 402 810 753
Summa tillgångar 6 033 6 831 2 642 3 127

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Balanserat resultat 176 640 747 882
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat -94 -464 -108 -134
Summa fritt eget kapital 82 176 639 748
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital 202 296 759 868
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 918 4 030 499 731
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 667 671 489 487
Summa långfristiga skulder 3 585 4 701 988 1 218
Kortfristiga skulder 2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Skulder till kreditinstitut, korta 969 929 375 654
Leverantörsskulder 616 309 256 238
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 662 596 264 149
Summa kortfristiga skulder 2 247 1 834 895 1 041
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Summa eget kapital och skulder 6 033 6 831 2 642 3 127

Noter

2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Antal anställda 3 3 2 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 604
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 245
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Företagsinteckningar 450 450 450 450
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 4 887 5 186 917 1 760
Summa säkerheter 5 337 5 636 1 367 2 210
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 150
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2019-06 2018-06 2017-06 2016-06
Kassalikviditet (%) 50,82 % 76,39 % 90,50 % 72,33 %
Soliditet (%) 3,35 % 4,33 % 28,73 % 27,76 %
Avkastning på eget kapital (%) -46,53 % -156,76 % -14,23 % -15,44 %
Riskbuffert (%) -1,63 % -6,84 % -6,76 % -5,06 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -2,96 % -10,70 % -6,05 % -5,10 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 302
Hjälp oss bli bättre