Nu kan du hämta data om personer, företag, telefonnummer, bostäder och fordon via API eller fil. Läs mer...

Nyckeltal för Årebrands Åkeri Aktiebolag

Information 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 6 970 7 261 5 049 4 679
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 3 50 55 72
Total omsättning 6 973 7 311 5 104 4 751
Rörelsens kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 4 295 4 693 3 437 3 009
Personalkostnader 1 357 1 829 1 477 1 106
Avskrivningar 804 762 334 568
Summa rörelsekostnader -6 456 -7 284 -5 248 -4 683
Rörelseresultat 517 27 -388 68
Resultat 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat före skatt 397 -94 -464 -108
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 397 -94 -464 -108
Årets resultat 397 -94 -464 -108
Jämförelsestörande poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 119 121 76 45
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 130
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 397 -94 -464 -108
Bokslutsdispositioner 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Byggnader och mark 0 0 0 162
Maskiner 4 139 4 868 5 265 1 452
Inventarier 889 23 74 128
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 5 028 4 891 5 339 1 742
Finansiella anläggningstillgångar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 90 90
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa anläggningstillgångar 5 028 4 891 5 429 1 832

Omsättningstillgångar

Varulager 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kundfordringar 0 0 134 2
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 817 732 488 612
Summa kortfristiga fordringar 817 732 622 614
Kassa och bank 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 331 410 779 196
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa omsättningstillgångar 1 148 1 142 1 402 810
Summa tillgångar 6 176 6 033 6 831 2 642

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Balanserat resultat 81 176 640 747
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 397 -94 -464 -108
Summa fritt eget kapital 478 82 176 639
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital 598 202 296 759
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 2 580 2 918 4 030 499
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 932 667 671 489
Summa långfristiga skulder 3 512 3 585 4 701 988
Kortfristiga skulder 2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Skulder till kreditinstitut, korta 1 088 969 929 375
Leverantörsskulder 349 616 309 256
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 628 662 596 264
Summa kortfristiga skulder 2 065 2 247 1 834 895
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Summa eget kapital och skulder 6 176 6 033 6 831 2 642

Noter

2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Antal anställda 3 3 3 2
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Företagsinteckningar 450 450 450 450
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 4 393 4 887 5 186 917
Summa säkerheter 4 843 5 337 5 636 1 367
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2020-06 2019-06 2018-06 2017-06
Kassalikviditet (%) 55,59 % 50,82 % 76,39 % 90,50 %
Soliditet (%) 9,68 % 3,35 % 4,33 % 28,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 66,39 % -46,53 % -156,76 % -14,23 %
Riskbuffert (%) 6,22 % -1,63 % -6,84 % -6,76 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 3,99 % -2,96 % -10,70 % -6,05 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0