Nyckeltal för Åbrink Agentur AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 2 175 3 242 2 667 3 175
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 8 176 98 318
Total omsättning 2 183 3 418 2 765 3 493
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 377 730 672 523
Övriga externa kostnader 661 999 779 835
Personalkostnader 1 474 1 114 757 896
Avskrivningar 6 6 6 0
Summa rörelsekostnader -2 518 -2 849 -2 214 -2 254
Rörelseresultat -345 555 542 1 208
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 52 375 450 1 101
Skatt 35 112 113 263
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -338 555 540 1 451
Årets resultat 17 263 337 838
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 4 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 2 1
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -338 555 540 1 451
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 390 -180 -90 -350
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 11 17 22 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 11 17 22 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 1 439 1 539 1 489 989
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 464 1 564 1 514 989
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 1 476 1 581 1 536 989

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 95 286 446 231
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 100 100 0
Övriga kortfristiga fordringar 341 200 169 28
Summa kortfristiga fordringar 436 586 715 259
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 345 577 355 1 184
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 782 1 163 1 071 1 443
Summa tillgångar 2 257 2 743 2 607 2 432

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat 994 1 031 1 024 346
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 17 263 337 838
Summa fritt eget kapital 1 011 1 294 1 361 1 184
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 1 131 1 414 1 481 1 304
Summa obeskattade reserver 520 910 730 640
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 140 175 124 60
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 466 245 272 428
Summa kortfristiga skulder 606 420 396 488
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 2 257 2 743 2 607 2 432

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda 3 2 1 1
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 500 300 500 500
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 500 300 500 500
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 400 400 400 400
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 250 250 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 128,88 % 276,90 % 270,20 % 295,70 %
Soliditet (%) 67,09 % 76,00 % 77,45 % 73,01 %
Avkastning på eget kapital (%) -22,32 % 26,62 % 26,75 % 81,72 %
Riskbuffert (%) -14,98 % 20,23 % 20,45 % 59,55 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -15,54 % 17,12 % 20,17 % 45,67 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord