Koncernredovisning för Älvstranden Utveckling AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 388 616 400 453 389 316 375 236
Övriga rörelseintäkter 68 885 9 606 34 921 238 708
Total omsättning 457 501 410 059 424 237 613 944
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 5 590 8 949 7 487 9 575
Kostnad sålda varor 309 355 427 841 347 183 280 314
Rörelseresultat 41 128 -133 912 -61 826 197 024
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt 10 130 -170 673 -99 804 156 654
Skatt -1 390 -1 463 -8 342 -30 931
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 10 130 -170 673 -99 804 156 654
Årets resultat -33 160 -36 410 15 079 154 085
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 605 0 0
Externa ränteintäkter 285 106 3 879 2 560
Räntekostnader till koncernföretag 30 100 36 609 0 0
Externa räntekostnader 1 183 863 41 857 42 930
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 10 130 -170 673 -99 804 156 654
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag -44 680 132 800 106 541 -33 500
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 210 3 782 5 105 3 589
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 210 3 782 5 105 3 589
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 3 067 430 3 203 400 3 293 920 3 057 620
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 17 765 20 300 23 270 21 910
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 405 235 300 557 334 662 413 905
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 3 490 430 3 524 257 3 651 852 3 493 435
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 645 833 731 247 415 444
Summa finansiella anläggningstillgångar 645 833 731 247 415 444
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 4 141 470 4 259 290 3 657 370 3 497 470

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 45 356 58 128 47 454 64 322
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 607 523 143 802 457 162 330 904
Övriga kortfristiga fordringar 218 183 429 991 108 691 90 932
Summa kortfristiga fordringar 871 062 631 921 613 307 486 158
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 886
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 871 062 631 921 613 307 487 044
Summa tillgångar 5 012 540 4 891 210 4 270 680 3 984 520

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 200 000 200 000 200 000 200 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 300 000 300 000 300 000 300 000
Summa bundet eget kapital 500 000 500 000 500 000 500 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 264 889 402 123 519 140 325 655
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 36 200 0 0 39 400
Årets resultat -33 160 -36 410 15 079 154 085
Summa fritt eget kapital 267 929 365 713 534 219 519 140
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 767 929 865 713 1 034 220 1 019 140
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 1 615 110 1 442 820 691 968 402 819
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 310 000 2 310 000 2 310 000 2 310 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 310 000 2 310 000 2 310 000 2 310 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 33 047 23 427 26 499 31 862
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 121 408 88 228 63 860 76 768
Övriga kortfristiga skulder 165 045 161 020 144 131 143 927
Summa kortfristiga skulder 319 500 272 675 234 490 252 557
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 5 012 540 4 891 210 4 270 680 3 984 520

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 91 95 93 91
Löner till styrelse & VD 1 702 1 690 1 675 1 512
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 56 688 54 860 52 997 49 882
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 32 210 30 956 31 955 29 171
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 18 000 18 000 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 18 000 18 000 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 462 1 448 373 377
Summa ansvarsförbindelser 1 462 1 448 373 377
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 272,63 % 231,75 % 261,55 % 192,85 %
Soliditet (%) 15,32 % 17,70 % 24,22 % 25,58 %
Avkastning på eget kapital (%) 1,32 % -19,71 % -9,65 % 15,37 %
Riskbuffert (%) -0,36 % -4,17 % -3,00 % 3,33 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -5,44 % -51,98 % -36,39 % 30,31 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 642 595 588 565
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Nyckeltal för Älvstranden Utveckling AB

Information 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 26 942 24 785 23 807 20 482
Övriga rörelseintäkter 93 220 102 761 106 220 111 009
Total omsättning 120 162 127 546 130 027 131 491
Rörelsens kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Kostnad sålda varor 0 0 0 0
Rörelseresultat -4 860 0 -5 336 -3 823
Resultat 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat före skatt -23 153 0 -31 272 -16 438
Skatt 0 1 116 3 965 -388
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto -23 153 0 -31 272 -16 438
Årets resultat -18 132 0 -3 711 -20 534
Jämförelsestörande poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 35 898 37 441 43 787 64 788
Externa ränteintäkter 0 0 0 1
Räntekostnader till koncernföretag 33 923 34 760 51 046 61 772
Externa räntekostnader 20 268 22 018 18 677 15 632
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner -23 153 0 -31 272 -16 438
Bokslutsdispositioner 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Koncernbidrag 5 021 11 369 31 526 -4 484
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 210 3 782 5 105 3 589
Summa immateriella anläggningstillgångar 5 210 3 782 5 105 3 589
Materiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 2 536 3 771 5 397 3 674
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 33 721 2 486 1 068 4 639
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 36 257 6 257 6 465 8 313
Finansiella anläggningstillgångar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 182 160 2 182 160 2 182 160 2 182 160
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa anläggningstillgångar 2 223 630 2 192 200 2 193 740 2 194 070

Omsättningstillgångar

Varulager 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 2 366 650 191 832 198 153 76 499
Övriga kortfristiga fordringar 10 107 2 689 1 883 5 253
Summa kortfristiga fordringar 2 376 760 194 521 200 036 81 752
Kassa och bank 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 0 0 0 886
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa omsättningstillgångar 2 376 760 194 521 200 036 82 638
Summa tillgångar 4 600 390 2 386 720 2 393 770 2 276 700

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Aktiekapital 200 000 200 000 200 000 200 000
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 300 000 300 000 300 000 300 000
Summa bundet eget kapital 500 000 500 000 500 000 500 000
Fritt eget kapital 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Balanserat resultat 196 266 40 310 176 117 157 251
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 36 200 0 0 39 400
Årets resultat -18 132 256 786 -3 711 -20 534
Summa fritt eget kapital 214 334 297 096 172 406 176 117
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital 714 334 797 096 672 406 676 117
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 2 060 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 2 060 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Kortfristiga skulder 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 2 738 3 158 4 099 9 359
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 1 799 260 158 901 496 828 375 081
Övriga kortfristiga skulder 24 060 227 570 20 438 16 148
Summa kortfristiga skulder 1 826 060 389 629 521 365 400 588
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Summa eget kapital och skulder 4 600 390 2 386 720 2 393 770 2 276 700

Noter

2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Antal anställda 91 95 93 91
Löner till styrelse & VD 1 702 1 690 1 675 1 512
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 56 688 54 860 52 997 49 882
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 32 210 30 956 31 955 29 171
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 1 105 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 1 105 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 100 830 132 096 0
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
Kassalikviditet (%) 130,16 % 49,92 % 38,37 % 20,63 %
Soliditet (%) 15,53 % 33,40 % 28,09 % 29,70 %
Avkastning på eget kapital (%) -3,24 % 0,00 % -4,65 % -2,43 %
Riskbuffert (%) -0,72 % -1,19 % -2,44 % -2,16 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) -287,08 % -229,08 % -424,22 % -458,17 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 642 595 588 565
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova kostnadsfritt!